KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2021/9113:1-A1810.

V školskom roku 2021/2022 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

▪ 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby 5 žiakov
▪ 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 5 žiakov
▪ 8641 M propagačné výtvarníctvo 9 žiakov
▪ 8610 M odevný dizajn 6 žiakov
▪ 8604 M grafický dizajn 7 žiakov
▪ 8603 M grafický a priestorový dizajn 6 žiakov

Počet tried: 2         Počet žiakov: 38

Dátum konania talentových skúšok:
– 1. termín: 05. máj 2021
– 2. termín: 12. máj 2021

Všetci záujemcovia o umelecké študijné odbory musia vykonať talentové skúšky, ktoré pozostávajú z troch častí:

1. Kresba zátišia max. 30 bodov
2. Tvorivé spracovanie zadanej témy max. 30 bodov
3. Domáce práce
– minimálny počet 5 ks /z toho 2x zátišie v ľubovoľnej technike, 1x kresebná štúdia rúk z rôznych pohľadov, 2x voľná téma podľa vlastného výberu v plošnom a v priestorovom prevedení; min. formát A3/ max. 20 bodov

Ťažiskom pri hodnotení sú dosiahnuté počty bodov z 1. a 2. výtvarnej práce, ktoré robia žiaci na talentových skúškach. Maximálny bodový súčet predstavuje zisk 80 bodov /max. 30 bodov prvá výtvarná práca + max. 30 bodov druhá výtvarná práca + max. 20 bodov domáce práce/.

Žiak vyhovel talentovým skúškam, ak získa minimálne 40 bodov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím talentovej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.
V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za výtvarné práce na talentových skúškach,
c) získal väčší počet bodov za domáce práce,
d) získal umiestnenie v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach.

Ak žiak vyhovel talentovým skúškam, ale obsadil nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na iný umelecký študijný odbor na škole (v prípade voľného miesta).

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022 boli prerokované v Pedagogickej rade Školy umeleckého priemyslu dňa 26.1.2021.

V Banskej Štiavnici, 26.1.2021

Ing. Miroslav Jausch
riaditeľ školy

PDF – KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@supbs.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@supbs.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu