Škola umeleckého priemyslu sídli v atraktívnych priestoroch neoklasicistickej budovy bývalej Baníckej akadémie, ktorá je inšpiratívna pre naše umelecké odbory.
Učivo v týchto odboroch vytvára syntézu teoretických, remeselno – technických a výtvarných zručností. Cieľom je vychovať z talentovaného žiaka kreatívneho človeka s originálnymi nápadmi, ktorý je schopný realizovať svoje vízie. Ide o spojenie účelu, funkcie a krásy vo výtvarnom diele.
Škola vytvára podmienky pre súťaže, workshopy, semináre, kultúrne a športové podujatia a mimoškolskú činnosť.
Sme úspešná, moderná, dobre organizovaná škola, orientovaná na študenta. Snažíme sa obmedzovať encyklopedizmus, reprodukovanie a pamäťové učenie. Podporujeme tvorivosť študentov, aktivitu, samostatnosť a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v príslušnom študijnom odbore.

Škola sídli v atraktívnych priestoroch neoklasicistickej národnej kultúrnej pamiatky v krásnom  prostredí botanickej záhrady. Jedinečné študijné odbory ,vysoká profesionálna úroveň vyučovania, nadregionálny záber školy. Škola sa podieľa na mnohých akciách: organizuje výstavy, workshopy, semináre, exkurzie. Spolupracuje s vysokými školami. Študenti pod odborným pedagogickým dozorom  sochy zo snehu( labyrint), svetelnú šou Illumination, Svetlo a tma…

Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:
· kvalite výučby a riadenia
· úspešnosti absolventov
· motivácii a spokojnosti študentov
· ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní
· dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v  6 umeleckých odboroch. Ide o nasledovné odbory:

UMELECKÉ ODBORY

8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba

8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby

8641 M       propagačné výtvarníctvo

8610 M       odevný dizajn

8604 M      grafický dizajn

8603 M       grafický a priestorový dizajn

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu