Grafický dizajnér pracuje v oblasti zameranej na propagáciu a vizuálnu komunikáciu.

Vie presadiť aj zrealizovať nové netradičné návrhy na plagáty, logá, vizitky, hlavičkové papiere, orientačné a informačné systémy.

Ovláda jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu, ktorú dokáže multimediálne prezentovať.

Dokáže spracovať úlohy v oblasti typografie - písma, knižnej sadzby, ale aj voľnej umeleckej grafiky.

Ovláda prácu s počítačom a všetky profesionálne grafické programy, používa písmo, fotografiu, grafiku.

Vytvára vizualizáciu návrhov v 2D a 3D aplikácii, web stránky, orientuje sa v tvorbe vektorových obrázkov a bitmapovej grafiky.

Odbor grafický dizajn je určený pre kreatívnych ľudí, ktorých baví kresba, ilustrácia, práca s grafickými technikami a počítačovou grafikou, ktorí cítia túžbu realizovať svoje nápady a predstavy v grafických a 3D priestorových programoch: Photoshop, Illustrator, 3d Max, In–Design, Z-Brush.

Počas štúdia absolvuje každý priebežné umelecké praxe na odborných pracoviskách na Slovensku, ale škola spolupracuje aj na zahraničných stážach napr. v Anglicku, Írsku, Nemecku, Španielsku...

Absolvent sa uplatní v propagačných a grafických firmách, v informačných centrách, dizajnových štúdiách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach, vo vlastných firmách, kde tvorí logá, weby, firemné identity, serigrafie - sieťotlače,... Širokú škálu uplatnenia nájde v polygrafickom priemysle, prípadne v hernom priemysle.

Absolvent môže tiež podnikať ako živnostník v oblasti grafiky a polygrafie, čo ponúka obrovskú škálu možností. Je schopný venovať sa voľnej umeleckej tvorbe grafík a ilustrácií.

Samozrejmosťou je možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, napríklad na Technickej univerzite v Košiciach, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a ďalších. Prípadne v Česku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe /UMPRUM/, Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně, Ostravskej univerzite...

Aké odborné predmety absolvuješ?

Náhľad na niektoré z nich:

Figurálne kreslenie - ťa naučí správne zachytiť proporcie a fungovanie ľudského tela v kresbe alebo v maľbe.

Písmo - na tomto predmete sa oboznámiš s vývojom a využitím písma. Okrem teoretických poznatkov získaš najmä zručnosti v písaní, rysovaní a konštruovaní nielen klasických ale aj moderných písmen.

Navrhovanie - je predmetom, v ktorom si podľa zadanej témy vymyslíš, navrhneš a rozpracuješ /napr. vytvoríš pracovný model/ svoj nápad, aby si ho následne mohol na praxi zrealizovať.

Umelecká prax - na praxi realizuješ svoje návrhy pod dohľadom pedagóga, ktorý ti pomôže pracovať s rôznymi materiálmi a technikami.

Výtvarná príprava - pomôže ti spoznať jazyk umenia, výtvarné techniky, kompozičné a tvorivé postupy v kresbe i maľbe.

Dejiny výtvarnej kultúry - ti pomôžu zorientovať sa vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie súčasné trendy vo svete i na Slovensku.

Počítačová grafika - je predmet, kde budeš pracovať s 2D a 3D grafickými programami ako Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, In-Design, 3D-Max.

Technológia -ťa pripraví po teoretickej stránke, ako pracovať s rôznymi materiálmi a technologickými postupmi, ktoré využiješ v praxi.

Technické kreslenie - nadväzuje na učivo geometrie. Naučíš sa nakresliť jednoduchý technický výkres a používať také spôsoby kreslenia, ktoré sa používajú v dizajne a v architektúre.

Čo ťa vlastne chceme naučiť:

- nakresliť, namaľovať to, čo vidíš, alebo na čo myslíš, vedieť pretaviť svoju kresbu do grafickej podoby
- vedieť pracovať v rôznych grafických technikách a realizovať v nich svoje nápady
- pracovať na počítači v grafických programoch
- byť tvorivý/kreatívny
– mať všeobecný prehľad o trendoch vo výtvarnom umení, reklame a dizajne
- vedieť kriticky hodnotiť seba, ale aj iných
- byť trpezlivý, samostatný a dôsledný vo svojej práci
- vedieť prezentovať svoju tvorbu

Najčastejšie otázky na odbor grafický dizajn:

Je dôležité, aby som navštevoval(a) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

Akým témam sa budem venovať počas štúdia?

Témy, ktorými žiak počas štúdia prejde a realizuje ich, sú klasické grafické techniky tlače z výšky, z hĺbky a plochy. Patria sem techniky ako linorez, suchá ihla, mezzotinta, lept, sieťotlač a ďalšie. V rámci praxe a počítačovej grafiky ďalej realizuje zadania ako: plagát, logo, časopisová a knižná grafika i ilustrácia, návrh web stránky, reklamný pútač, kompozície s písmom, s fotografiou, obalový dizajn s grafickou úpravou, orientačné a informačné systémy,...

Kde a kedy navštevujú vaši žiaci povinné umelecké praxe?

Počas druhého a tretieho ročníka sa zúčastňujú praxe buď podľa vlastného uváženia, alebo im škola poskytne ponuky firiem, z ktorých si vyberú. Niektorí žiaci absolvujú prevádzkovú prax v zahraničí - v Nemecku, Španielsku, Anglicku či Írsku /podmienka: dobrá angličtina/.

Akými priestormi disponuje váš odbor?

Odbor grafický dizajn disponuje vlastným ateliérom a grafickou dielňou – na navrhovanie a prax. Má k dispozícii počítačovú učebňu pre výučbu v grafických a 3D priestorových programoch. A tiež ateliér na figurálne kreslenie a výtvarnú prípravu.

Čo je to plenér/krajinársky kurz?

Plenér sa koná každý rok v mesiaci máj a absolvujú ho žiaci 1. ročníka. Trvá 5 dní, počas ktorých žiaci vytvoria niekoľko prác, zachytávajúcich architektúru mesta Banská Štiavnica alebo okolitú prírodu. Počas tohto týždňa žiaci nemajú teoretické predmety, venujú sa len kresbe a maľbe v exteriéri pod odborným dohľadom pedagógov. Posledný deň plenéru sa jednotlivo hodnotia práce žiakov. Plenér je nezabudnuteľnou tvorivou skúsenosťou pre žiakov, ktorá im pomáha zdokonaľovať sa v tvorbe a spoznávať svoje okolie.

Aké požiadavky sú kladené na žiaka odboru grafický dizajn?

Hlavnou požiadavkou je, aby mal žiak vzťah k výtvarnému umeniu a dizajnu. Mala by ho baviť klasická kresba, maľba, tvorba na počítači, či rôzne výtvarné techniky – tvorenie všeobecne. Mal by mať chuť objavovať, vytvárať niečo nové, prekonávať prípadné prekážky. Najdôležitejšou požiadavkou je však chuť učiť sa a tvoriť.

Ako prebiehajú talentové prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch tém, ktoré prebiehajú počas jedného dňa. V prvej téme sa žiakovi hodnotia jeho zručnosti v kresbe podľa rôznych modelov a jeho vlastná kreativita a nápaditosť v druhej téme. Na spracovanie tém majú záujemcovia stanovený čas, do kedy majú zadania vytvoriť. Dôležitou súčasťou hodnotenia sú aj domáce práce. Rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.

Poskytujete konzultácie aj pred talentovými prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžeš ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov. Spoločne absolvujeme konzultácie, kde ti poradíme a nasmerujeme ťa.
Môžeš využiť deň otvorených dverí, kde si prezrieš aj priestory školy, ateliéry, dielne... Zároveň ti poskytneme konzultácie s viacerými pedagógmi z rôznych odborov.

Čo sú to klauzúrne práce?

Sú to ročníkové práce, ktoré vytvárajú žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Na klauzúrne práce je vyhradený jeden týždeň /5 dní/, v ktorom žiaci spracujú jednu vopred zadanú tému. Žiaci v tom týždni nemajú žiadne teoretické predmety, venujú sa len tomu jednému praktickému zadaniu, ktoré majú spracovať od návrhu až po realizáciu. Tvorí sa v ateliéroch daného odboru. V posledný deň prebiehajú obhajoby klauzúrnych prác, kde žiak prezentuje svoju tvorbu. Obhajoby sú verejné, zúčastniť sa ich môžu aj žiaci iných tried a ročníkov. Výsledné práce posudzujú odborní pedagógovia a žiaci sú za svoju tvorbu hodnotení. Jedným z cieľov je aby si žiaci zvykli a naučili sa prezentovať svoju tvorbu aj na verejnosti.