Lipsko 25.9. – 8.10.2016

Saská metropola Lipsko nás opäť po roku privítala v termíne

od 25.9-8.10.2016

Po roku sa v nedeľu 25. septembra 2016 skupina siedmich študentov SPŠ Mikovíniho a dvoch vyučujúcich Mgr. Radovana Blaha, ktorý sa vzdelával odborne v oblasti knižného reštaurátorstva a sprevádzajúcej osoby Mgr. Z. Chladnej, koordinátorky projektov, vycestovala zbierať nové zážitky a pracovné skúsenosti do Lipska v Nemeckej spolkovej republike v rámci projektu Mobilita – najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom s finančnou podporou Národnej agentúry SAAIC v programe ERASMUS plus.
Lipsko sa stalo treťou a v tomto roku, žiaľ, poslednou destináciou nového projektu v škol.r.2016/17. Dve predošlé odborno –vzdelávacie aktivity, ktoré začali v auguste, si študenti a ich sprevádzajúci pedagógovia doslova vychutnali v Londýne a v Malage.

Študenti z odboru konzervátorstva -reštaurátorstva papiera, starej tlače a knižnej väzby, absolvovali odbornú pracovnú stáž v Štátnom archíve v Lipsku, kde spracovávali zadania reštaurovania knižného povrchu a knižnej väzby pod odborným dohľadom pána Alberta, miestneho odborníka reštaurátorskej dielne Archívu v Lipsku. Venovali sa oprave poškodených listín , alebo odstraňovali nečistoty z knižného povrchu vzácnych kníh z 13.a 16 storočia.

Pracovné miesta v odbore konzervátorstva – reštaurátorstva omietok a štukových výzdob boli zabezpečené v Štukatérskej firme Norbert Jung Stukkateurfirma a Vitalis GmbH v Lipsku. Firmy zabezpečovali odbornú prax „štukatérom“,ktorí dostali príležitosť reštaurovať výzdobu stropov, ozdobných ríms : zhotovovali odliatky štukovej výzdoby, patinovali , venovali sa intarzii, doliepali vymodelované štukové reliéfy secesnej Vily Wagner. Podieľali sa aj na oprave prekrásnej štukovej výzdoby bytových priestorov, ktoré boli zákazkou firmy Jung GmbH.

Hosťovské firmy umožnili žiakom našej školy uplatniť teoretické vedomosti a zručnosti získané na hodinách školskej praxe priamo na pracovisku, kde zároveň nadobudli neoceniteľné nové odborné zručnosti . Veľkou devízou projektu Mobility je prepojenie vzdelávania a priameho trhu práce.

Počas stáže žiaci rozvíjali nielen každodennú hovorovú reč, ale i slovnú zásobu z odbornej terminológie v cudzom jazyku, rozširovali si vedomosti v maturitnom predmete dejiny výtvarnej kultúry návštevou pamiatok, napr. Grassimusea v Lipsku, kde mali možnosť spoznať tradície, odevy, šperky a rituály germánskych staro usadlíkov . Nahliadli do historického vývinu nemeckého školstva v miestnom múzeu školy, či sledovali transformáciu krajiny po páde komunistického režimu v Zeitgeschichtliches Forum v Lipsku.

Víkend sa niesol v znamení spoznávania saskej metropoly Drážďan. „ Florencia na Labe“, unikátna metropola umenia známa pamiatkami: ako Frauenkirche – barokovým protestantským kostolom, za vojny zničeným a dnes od základu zrekonštruovaným , Semperoper- Saskou štátnou operou, Zwingrom- barokovým palácom s galériou výtvarného umenia, Hofkirche- rímskokatolíckym kostolom, Albertinom- múzeom výtvarného umenia, Neues Rathaus – novou radnicou. Prehliadku mesta viedla turistická sprievodkyňa v nemeckom jazyku . Hlavné mesto Saska sme navštívili počas októbrových osláv nemeckej jednoty, takže sme mali možnosť zúčastniť sa viacerých kultúrnych podujatí a získať tak prehľad o páde bývalého režimu v Nemecku.

Saské Švajčiarsko , pieskovcové bralá v Národnom parku, ktoré Labe a iné prírodné živly premenili na sochy , poskytujú neuveriteľný pohľad na premeny tamojšej prírody . Prešli sme sa po jedinečnom moste ponad Labe na skle Bastei, ktorý bol postavený v roku 1824.

V blízkom Rathene stálo unikátne kamenné divadlo Felsenbühne Rathen , ktoré inšpirovalo aj slávneho Carla-Mariu von Webbera a známe postavy ,ako Old Shatterhanda a Winnetoua.

Jazykovo- odborná stáž v Lipsku umožnila všetkým zúčastneným získať nové odborné vedomosti, overiť si jazykové zručnosti v praxi a samozrejme príležitosť vedomosti nadobudnuté v škole aplikovať priamo v skutočnej praxi . Študenti si vyskúšali, či by sa dokázali presadiť na pracovnom trhu v zahraničí.

14 dňový pobyt posunul účastníkov projektu v osobnej aj pracovnej rovine, pričom každý z nich dostal medzinárodne uznávaný certifikát Europass mobility a ECVET certifikáciu uznávanú v celej EÚ. .

Naša vysielajúca organizácia , SPŠ Samuela Mikovíniho , získala podporu medzinárodnej spolupráce v novo pripravovanom projekte, ktorý je zameraný na výskum mikroorganických škodcov knižnej väzby . Odborným garantom plánovaného projektu je Archív v Lipsku a zapoja sa do neho aj vyučujúci a žiaci odboru biotechnológia a farmakológia.

Záujem o mobility zo strany študentov vzrastá , preto naďalej plánujeme pokračovať v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami v Malage, v Londýne, Berlíne a v Lipsku. Snažíme sa nadviazať spoluprácu s novým partnerom v Írsku.

Vyjadrenia samotných účastníkov:

Pobyt v Nemecku mi ukázal prácu zabehnutej zahraničnej štukatérskej firmy. Bola to pre mňa príjemná skúsenosť, či po stránke jazykovej alebo praktickej. Naučila som sa pracovať s novými materiálmi a nástrojmi, ktoré v škole nemáme k dispozícii. Bola to pre mňa výborná skúsenosť a určite by som si ju chcela zopakovať aj budúci rok. Alex Štoselová III.Ko

Na mobilite v Lipsku sa mi veľmi páčilo, naučil som sa mnohým novým pracovným postupom, spoznal som nových priateľov zo zahraničia, s ktorými som si mohol vyskúšať svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Veľmi rád by som sa ešte niekedy v budúcnosti zúčastnil podobnej mobility. Ľuboš Pisarčík III.Ko

Mobilita v Nemecku bola príjemnou ukážkou, ako by mohlo vyzerať moje budúce povolanie, na ktoré sa pripravujem v škole. Presnosť, precíznosť, poriadok vo veciach boli pre mňa skúsenosťou, ktorú si chcem uchovať do budúcna. Každý by mal skúsiť mobilitu, aby si uvedomil, či sa tomu, čo študuje , chce aj v pracovnom živote venovať. Urobím maximum, aby som sa do Nemecka mohol ešte raz vrátiť. Samuel Schreiber III.Ko

Poďakovanie koordinátorky projektu:

Ďakujem vedeniu školy za podporu pri realizácii projektov Mobility, všetkým vyučujúcim za kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu účastníkov, ktorá sa stáva našou značkou a devízou v zahraničných firmách. Zaručuje nám dlhodobú spoluprácu v partnerských organizáciách v Nemecku, Anglicku a Španielsku.

Vďaka patrí taktiež všetkým účastníkom projektu za ich zodpovedný prístup k práci a úspešnú reprezentáciu školy počas pobytu v cudzine.

Mgr. Zuzana Chladná – koordinátorka projektu.

8.10

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu