Chceš byť architekt alebo dizajnér?

Pre tých, ktorí sa ako malí radi hrali s kockami, legom, či si stavali hrady z piesku je tu odbor Grafický a priestorový dizajn. Študenti tohto odboru sú väčšinou manuálne typy, sú dušou umelci, ale mysľou tak trochu aj technici, ktorým nechýba tvorivosť, ani inovatívnosť.

Počas štúdia na našom odbore Grafický a priestorový dizajn budete vedieť realizovať svoje nápady a predstavy tak ako nikdy pred tým. Nielen že si vytvoríte svoj vlastný objekt, interiér alebo prostredie pre hru od prvotnej skice až po výsledný model, ale naučíte sa ho aj správne zdokumentovať v grafických programoch, či vymodelovať v špeciálnom počítačovom programe a dokonca si ho môžete vytlačiť na 3D tlačiarni!

Heslá nášho odboru

 HĽADANIE – PRIESTOR – ZÁBAVA – OBJEKT

 PREDVÍDAVOSŤ – ZRUČNOSŤ – HRAVOSŤ – PRACOVITOSŤ – ZDOKONAĽOVANIE

 „Hraj sa a vytváraj“ je heslo, ktorým sa budete riadiť ak sa rozhodnete študovať tento odbor.

 

Predmety ktoré sa budeš vyučovať

Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov ako matematika, slovenský jazyk, fyzika, chémia a jazyky, sa budeš učiť aj tieto odborné predmety:

Dejiny výtvarnej kultúry – zorientuješ sa vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie, súčasné trendy vo svete i na Slovensku.

Figurálne kreslenie – ťa naučí správne kresliť spočiatku jednoduchšie veci ako napr. zátišie no postupne sa naučíš kresliť časti ľudského tela a v závere absolvovania tohto predmetu v priebehu celého štúdia budeš vedieť správne nakresliť ale aj namaľovať ľudskú figúru a portrét v rôznych polohách.

Navrhovanie – tu sa naučíš navrhovať svoje nápady na konkrétne výtvarne zadanie. Budeš sa učiť vyberať správne výtvarné prvky a materiály na spracovanie tvojho návrhu a nápadu tak, aby konečný výsledok pôsobil profesionálne

Písmo – získaš poznatky nielen o význame písma a o jeho vývoji ale naučíš sa rysovať, konštruovať a písať klasické ale aj moderné písma ručne, ale aj v počítači.

Počítačová grafika – naučíš sa pracovať s 2D a 3D počítačovými programami ako Adobe Photoshop, Flash, Illustrator, AutoCad, 3ds Max. V týchto programoch budeš realizovať svoje nápady z predmetov Navrhovanie, Prax a Interiérová tvorba.

Prax – budeš vedieť tvorivo riešiť úlohy z oblasti grafického a priestorového dizajnu. Zoznámiš sa s veľkým množstvom médií a techník, získaš vzťah k spracovaniu materiálov. V tomto predmete sa tvoje poznatky upevnia praktickou, manuálnou prácou pod vedením odborného pedagóga.

Priestorová tvorba – naučíš sa chápať priestorovú logiku interiéru a jeho rozčlenenie, spôsob narábania s kompozičnými princípmi v priestore, ladenie farieb a pod.

Technické kreslenie – naučíš sa vytvárať súvislosti medzi skutočným tvarom predmetu a jeho znázornením. Budeš vedieť vytvárať technické výkresy, technickú dokumentáciu a naučíš sa prezentovať svoju prácu.

Technológia – ti pomôže zhmotniť tvoje predstavy do materiálu. Budeš si vedieť správne vybrať zo širokej škály možností výberu materiálu pre tvoje zadanie. Naučíš sa pracovať s technologickými postupmi a materiálmi.

Výtvarná príprava – ti pomôže spoznať jazyk umenia, výtvarné prvky a prostriedky. Spoznáš rôzne výtvarné techniky, kompozičné a tvorivé postupy nielen v kresbe a maľbe.

Základy fotografovania–okrem histórie fotografovania sa naučíš kvalitne nafotiť celý proces tvojej tvorby od návrhu až po výsledný model. Budeš vedieť vytvoriť fotografickú dokumentáciu o svojej tvorbe a spracovať ju v počítačových programoch.

 

Povinné umelecko-vzdelávacie aktivity počas štúdia

Plenér – Krajinársky kurz

Plenér prebieha vždy v 1. ročníku v máji. Odohráva sa v exteriéri, v prírode alebo priamo v mestskej časti Banská Štiavnica a trvá 5 dní počas ktorých študenti zachytávajú architektúru mesta alebo jej okolie. Študenti tvoria a kreslia ceruzkami, uhlíkmi, rudkami, pastelom ale taktiež maľujú akvarelom. Počas tohto týždňa študenti nemajú teoretické predmety, venujú sa len kresbe a maľbe v exteriéri pod odborným dohľadom pedagógov. Posledný 5. deň sa jednotlivo hodnotia práce študentov. Plenér je nezabudnuteľnou tvorivou skúsenosťou pre študentov, ktorá im pomáha zdokonaľovať sa v tvorbe, spoznávať svoje okolie ale aj upevňovať kamarátske vzťahy.

Klauzúrne práce

Sú to ročníkové práce, ktoré vytvárajú študenti 1. – 3. ročníka. Na klauzúrne práce je vyhradený jeden týždeň, (5 dní) v ktorom študenti spracovávajú jednu vopred zadanú tému. Študenti v tom týždni nemajú žiadne teoretické predmety, venujú sa len tomu jednému praktickému zadaniu, ktoré majú spracovať od návrhu až po realizáciu. Tvorí sa v ateliéroch daného odboru. V posledný deň prebiehajú obhajoby klauzúrnych prác kde študent prezentuje svoju tvorbu. Obhajoby sú verejné, zúčastniť sa ich môžu aj študenti iných tried a ročníkov. Výsledné práce posudzujú odborní pedagógovia a študenti sú za svoju tvorbu hodnotení. Jedným z cieľov je aby si študenti zvykli a naučili sa prezentovať svoju tvorbu aj na verejnosti.

Umelecká prax

Prebieha v 2. a 3. ročníku štúdia. Študenti majú možnosť zaobstarať si miesto výkonu praxe samostatne podľa vlastného uváženia, alebo škola ponúkne študentom ponuky firiem v ktorých môžu vykonávať prax. Študenti majú teda na výber. Niektorí študenti absolvujú umeleckú prax aj v zahraničí, napríklad v Anglicku, Španielsku, Nemecku alebo Írsku.

 

Odpovede na najčastejšie otázky:

Aké požiadavky sú na študenta odboru grafický a priestorový dizajn?

Dôležité je aby náš budúci študent mal záujem o dizajn a o výtvarné umenie, aby ho bavilo nielen kresliť a maľovať, ale aj manuálne pracovať s materiálom. Študent tohto odboru by mal byť všestranný, mal by byť bádateľ, mal by mať rozhľad a nebáť sa skúšať nové veci. Ak si doma rád/rada vytváraš z papiera alebo iného materiálu priestorové predmety, hračky alebo doplnky, tak odbor grafický a priestorový dizajn je pre teba tá správna voľba. Nemal by ti byť cudzí digitálny svet a  práca s počítačom.

V akých priestoroch prebieha výučba?

Výučba praktických a odborných predmetov prebieha v ateliéri grafického a priestorového dizajnu, ktorého súčasťou je aj dielňa. Ostatné predmety majú vlastné ateliéry ako napríklad figurálne kreslenie, alebo odborné učebne ako napríklad počítačová grafika. Výučba všeobecnovzdelávacích predmetov prebieha v kmeňových triedach.

Ako prebiehajú talentové skúšky?

Záujemcovia o štúdium na našej škole majú za úlohu spracovať 2 témy. Témy sú výtvarné zadania stanovené školou v ktorých sa hodnotia zručnosti v kresbe podľa rôznych modelov. Súčasťou hodnotenia sú aj domáce práce záujemcov. Na spracovanie tém majú záujemcovia stanovený čas – termín, do kedy majú zadania vytvoriť.

Aké úlohy budem spracovávať počas môjho štúdia?

Stretneš sa s rôznymi zaujímavými témami. Spočiatku to budú jednoduchšie plošné veci, ktoré overia a zdokonalia tvoje zručnosti a schopnosti. Neskôr prídu zložitejšie veci (napr. interiérový zariaďovací prvok – lampa, skrinka, kreslo a pod.). No a v závere tvojho štúdia budeš vytvárať komplexné návrhy a modely objektov, interiérov/exteriérov, tvojich vymyslených herných, divadelných, či scénických priestorov aj s celkovou dokumentáciou.

Naučím sa v škole pracovať v 3D grafických programoch?

Áno, avšak k práci s počítačom a grafickými programami sa dostávaš postupne od druhého ročníka. Najprv si musíš osvojiť aj nejaké manuálne zručnosti, schopnosti a vedomosti. Potom sa však program 3D max stane neoddeliteľnou súčasťou a hlavne pomôckou pri tvojej tvorbe.

Aké uplatnenie budem mať po ukončení tohto odboru?

Ako úspešný absolvent našej školy sa môžeš uplatniť napríklad v grafickom alebo interiérovom štúdiu ako dizajnér, v reklamnej agentúre, v umelecko-remeselnej výrobe, atď. Ak sa rozhodneš ísť na vysokú školu pokračovať môžeš najmä v odboroch dizajn a architektúra nielen na Slovensku (VŠVU alebo STU v Bratislave, TU vo Zvolene, TU v Košiciach, Fakulta zahradnictva a krajinneho inzinierstva Slovenska polnohospodarska univerzita v Nitre) ale aj v Čechách (Fakulta architektúry je v Prahe, Brne, Ostrave a Fakulta dizajnu je v Prahe, Plzni, Ústí nad Labem, atď.).