Chceš byť architekt alebo dizajnér?

Pre tých, ktorí sa ako malí radi hrali s kockami, legom, či si stavali hrady z piesku, je tu odbor grafický a priestorový dizajn. Žiaci tohto odboru sú väčšinou manuálne typy, sú dušou umelci, ale mysľou tak trochu aj technici, ktorým nechýba tvorivosť, ani inovatívnosť.
Počas štúdia na našom odbore grafický a priestorový dizajn budete vedieť realizovať svoje nápady a predstavy tak ako nikdy pred tým. Nielen, že si vytvoríte svoj vlastný objekt, interiér alebo prostredie pre hru od prvotnej skice až po výsledný model, ale naučíte sa ho aj správne zdokumentovať v grafických programoch, či vymodelovať v špeciálnom počítačovom programe. Dokonca si ho môžete vytlačiť na 3D tlačiarni!

Heslá nášho odboru:

HĽADANIE – PRIESTOR – ZÁBAVA – OBJEKT
PREDVÍDAVOSŤ – ZRUČNOSŤ – HRAVOSŤ – PRACOVITOSŤ – ZDOKONAĽOVANIE

„HRAJ SA A VYTVÁRAJ“ je heslo, ktorým sa budete riadiť, ak sa rozhodnete študovať tento odbor.

Aké odborné predmety absolvuješ?

Náhľad na niektoré z nich:

Dejiny výtvarnej kultúry - ti pomôžu zorientovať sa vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie súčasné trendy vo svete i na Slovensku.

Figurálne kreslenie - ťa naučí správne kresliť spočiatku jednoduchšie veci ako napr. zátišie, no postupne sa naučíš kresliť časti ľudského tela. V priebehu celého štúdia sa budeš učiť kresliť a maľovať ľudskú figúru a portrét v rôznych polohách.

Navrhovanie - tu sa naučíš navrhovať svoje nápady na konkrétne výtvarne zadanie. Budeš sa učiť vyberať správne výtvarné prvky a materiály na spracovanie tvojho návrhu a nápadu tak, aby konečný výsledok pôsobil profesionálne

Písmo - na tomto predmete sa oboznámiš s vývojom a využitím písma. Okrem teoretických poznatkov získaš najmä zručnosti v písaní, rysovaní a konštruovaní nielen klasických ale aj moderných písmen.

Počítačová grafika - naučíš sa pracovať s 2D a 3D počítačovými programami ako Adobe Photoshop, Flash, Illustrator, AutoCad, 3ds Max. V týchto programoch budeš realizovať svoje nápady z predmetov navrhovanie, prax a interiérová tvorba.

Umelecká prax - budeš vedieť tvorivo riešiť úlohy z oblasti grafického a priestorového dizajnu. Zoznámiš sa s veľkým množstvom médií a techník, získaš vzťah k spracovaniu materiálov. V tomto predmete sa tvoje poznatky upevnia praktickou, manuálnou prácou pod vedením odborného pedagóga.

Priestorová tvorba - naučíš sa chápať priestorovú logiku interiéru a jeho rozčlenenie, naučíš sa narábať s kompozičnými princípmi v priestore, ladiť farby a pod.

Technické kreslenie - naučíš sa vytvárať súvislosti medzi skutočným tvarom predmetu a jeho znázornením. Budeš vedieť vytvárať technické výkresy, technickú dokumentáciu a naučíš sa prezentovať svoju prácu.

Technológia - ti pomôže zhmotniť tvoje predstavy do materiálu. Budeš si vedieť správne vybrať zo širokej škály možností výberu materiálu pre tvoje zadanie. Naučíš sa pracovať s technologickými postupmi a materiálmi.

Výtvarná príprava - ti pomôže spoznať jazyk umenia, výtvarné prvky a prostriedky. Spoznáš rôzne výtvarné techniky, kompozičné a tvorivé postupy nielen v kresbe a maľbe.

Základy fotografovania - okrem histórie fotografovania sa naučíš kvalitne nafotiť celý proces svojej tvorby od návrhu až po výsledný model. Budeš vedieť vytvoriť fotografickú dokumentáciu o svojej tvorbe a spracovať ju v počítačových programoch.

Najčastejšie otázky na odbor grafický a priestorový dizajn:

Je dôležité, aby som navštevoval(a) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

Aké požiadavky sú kladené na žiaka odboru grafický a priestorový dizajn?

Dôležité je, aby náš budúci žiak mal záujem o dizajn a o výtvarné umenie, aby ho bavilo nielen kresliť a maľovať, ale aj manuálne pracovať s materiálom. Žiak tohto odboru by mal byť všestranný, mal by byť rozhľadený, ktorý sa nebojí skúšať nové veci. Ak si doma rád/rada vytváraš z papiera alebo iného materiálu priestorové predmety, hračky alebo doplnky, tak odbor grafický a priestorový dizajn je pre teba tá správna voľba. Nemal by ti byť cudzí digitálny svet a práca s počítačom.

V akých priestoroch prebieha výučba?

Výučba praktických a odborných predmetov prebieha v ateliéri grafického a priestorového dizajnu, ktorého súčasťou je aj dielňa. Ostatné predmety majú vlastné ateliéry ako napríklad figurálne kreslenie, alebo odborné učebne ako napríklad počítačová grafika. Výučba všeobecnovzdelávacích predmetov prebieha v klasických triedach.

Ako prebiehajú talentové prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch tém, ktoré prebiehajú počas jedného dňa. V prvej téme sa žiakovi hodnotia jeho zručnosti v kresbe podľa rôznych modelov a jeho vlastná kreativita a nápaditosť v druhej téme. Na spracovanie tém majú záujemcovia stanovený čas, do kedy majú zadania vytvoriť. Dôležitou súčasťou hodnotenia sú aj domáce práce. Rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.

Poskytujete konzultácie aj pred talentovými prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžeš ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov. Spoločne absolvujeme konzultácie, kde ti poradíme a nasmerujeme ťa.
Môžeš využiť deň otvorených dverí, kde si prezrieš aj priestory školy, ateliéry, dielne... Zároveň ti poskytneme konzultácie s viacerými pedagógmi z rôznych odborov.

Čo sú to klauzúrne práce?

Sú to ročníkové práce, ktoré vytvárajú žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Na klauzúrne práce je vyhradený jeden týždeň /5 dní/, v ktorom žiaci spracujú jednu vopred zadanú tému. Žiaci v tom týždni nemajú žiadne teoretické predmety, venujú sa len tomu jednému praktickému zadaniu, ktoré majú spracovať od návrhu až po realizáciu. Tvorí sa v ateliéroch daného odboru. V posledný deň prebiehajú obhajoby klauzúrnych prác, kde žiak prezentuje svoju tvorbu. Obhajoby sú verejné, zúčastniť sa ich môžu aj žiaci iných tried a ročníkov. Výsledné práce posudzujú odborní pedagógovia a žiaci sú za svoju tvorbu hodnotení. Jedným z cieľov je aby si žiaci zvykli a naučili sa prezentovať svoju tvorbu aj na verejnosti.

Aké úlohy budem spracovávať počas môjho štúdia?

Stretneš sa s rôznymi zaujímavými témami. Spočiatku to budú jednoduchšie plošné veci, ktoré overia a zdokonalia tvoje zručnosti a schopnosti. Neskôr prídu zložitejšie veci (napr. interiérový zariaďovací prvok – lampa, skrinka, kreslo a pod.). No a v závere tvojho štúdia budeš vytvárať komplexné návrhy a modely objektov, interiérov/exteriérov, tvojich vymyslených herných, divadelných, či scénických priestorov aj s celkovou dokumentáciou.

Naučím sa v škole pracovať v 3D grafických programoch?

Áno, avšak k práci s počítačom a grafickými programami sa dostávaš postupne od druhého ročníka. Najprv si musíš osvojiť aj nejaké manuálne zručnosti, schopnosti a vedomosti. Potom sa však program 3ds Max stane neoddeliteľnou súčasťou a hlavne pomôckou pri tvojej tvorbe.

Čo je to plenér/krajinársky kurz?

Plenér sa koná každý rok v mesiaci máj a absolvujú ho žiaci 1. ročníka. Trvá 5 dní, počas ktorých žiaci vytvoria niekoľko prác, zachytávajúcich architektúru mesta Banská Štiavnica alebo okolitú prírodu. Počas tohto týždňa žiaci nemajú teoretické predmety, venujú sa len kresbe a maľbe v exteriéri pod odborným dohľadom pedagógov. Posledný deň plenéru sa jednotlivo hodnotia práce žiakov. Plenér je nezabudnuteľnou tvorivou skúsenosťou pre žiakov, ktorá im pomáha zdokonaľovať sa v tvorbe a spoznávať svoje okolie.

Aké uplatnenie budem mať po ukončení tohto odboru?

Ako úspešný absolvent našej školy sa môžeš uplatniť napríklad v grafickom alebo interiérovom štúdiu ako dizajnér, v reklamnej agentúre, v umelecko-remeselnej výrobe, atď. Ak sa rozhodneš ísť na vysokú školu pokračovať môžeš najmä v odboroch dizajn a architektúra nielen na Slovensku (VŠVU alebo STU v Bratislave, TU vo Zvolene, TU v Košiciach, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre) ale aj v Čechách (Fakulta architektúry je v Prahe, Brne, Ostrave a Fakulta dizajnu je v Prahe, Plzni, Ústí nad Labem, atď.).

Kde a kedy navštevujú vaši žiaci povinné umelecké praxe?

Počas druhého a tretieho ročníka sa zúčastňujú praxe buď podľa vlastného uváženia alebo im škola poskytne ponuky firiem, z ktorých si vyberú. Niektorí žiaci absolvujú prevádzkovú prax v zahraničí - v Nemecku, Španielsku, Anglicku či Írsku /podmienka: dobrá angličtina/.