Štúdium je špecializované na reštaurovanie papiera a knižnej väzby. Odbor vznikol na škole v školskom roku 1995/96. Až doteraz sme jediná škola na Slovensku s podobným zameraním. Študenti sú do prvého ročníka prijímaní na základe úspešného absolvovania talentových skúšok, na ktorých sa overuje ich výtvarný talent a všeobecný prehľad z dejín výtvarnej kultúry.

Štúdium je denné, trvá štyri roky. Počas neho sa rovnomerne rozvíjajú teoretické aj praktické vedomosti z odboru. Študenti absolvujú vyučovacie predmety ako sú dejiny výtvarnej kultúry, kde študenti získavajú hlboké znalosti zo všetkých oblastí výtvarného umenia aj histórie umeleckého remesla. Na doplnenie vedomostí absolvujú dejiny knižnej kultúry, pomocné vedy historické, základy fotografie alebo technologickú dokumentáciu, ktoré využijú neskôr pri reštaurovaní knižnej väzby. Popri slovenskom jazyku majú možnosť študovať aj niektorý zo svetových jazykov. Rovnako sa počas štúdia študenti zoznámia so základmi práce s počítačom a internetom. Praktické zručnosti získavajú hlavne na technológii a praxi. Pretože nie je možné zveriť nenahraditeľné originály do rúk neskúseným začiatočníkom, prvá časť štúdia je zameraná na získavanie praktických skúseností. S materiálmi ako je papier, koža, drevo a kov.

V prvom ročníku sa študenti zaoberajú technológiou ručnej výroby papiera, praktickú zručnosť získavajú v školskej papierni. Papier sa vyrába klasickou ručnou technikou a vyrobený papier využívajú v ďalšom štúdiu. Popri ručnej výrobe papiera sa študenti naučia všetky klasické kníhviazačské techniky, ktoré budú potrebovať pri reštaurovaní knižnej väzby. So samotným reštaurovaním začínajú v treťom ročníku. Najprv sú to len jednoduchšie práce pri reštaurovaní listín, neskôr aj reštaurovanie knižnej väzby. Na konci štúdia musí absolvent úspešne zvládnuť rozsiahlejšiu záverečnú prácu, ktorá
ho preverí zo všetkých praktických zručností, ktoré získal počas štúdia. Aj keď to nie je prvotným cieľom štúdia, viacero našich maturantov už úspešne absolvovalo prijímacie skúšky na rôzne vysoké školy s výtvarným zameraním, dokonca aj v zahraničí.

Vyučujúci na tomto študijnom odbore úzko spolupracujú s odbornými
inštitúciami, ktoré sa zaoberajú reštaurovaním papiera a knižnej väzby. Nové poznatky sa snažíme sprostredkovať študentom pomocou exkurzií a návštev výstav prípadne zabezpečením odborných stáží v zahraničí.

 

Profil študijného odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

ZAMERANIE: PAPIER, KNIŽNÁ VÄZBA A STARÉ TLAČE


Rád kreslíš?
Máš vzťah k histórii a starožitnostiam?
     
Študijný odbor reštaurátorské a konzervátorské práce so zameraním na papier a knižnú väzbu sa zaoberá reštaurovaním (ochranou a opravami) historických listín a kníh. Čiastočne aj výskumom a spôsobom ich ochrany pre ďalšie generácie. Je dôležité upozorniť na ten fakt, že sa jedná o jediný odbor tohto zamerania na Slovensku. Preto dnes existuje len málo odborníkov v tejto oblasti a  dnes panuje po nich reálny dopyt.

Chceš vedieť ako sa vyrába papier alebo pergamen?    
Ako sa maľovali ilustrácie v knihách?        
Čo je to kaligrafia?        

To všetko a ešte ďalšie odborné vedomosti získaš štúdiom tohto odboru. Naučíš sa ako sa vyrábali historické knižné väzby, písať historické druhy písma a hlavne techniky a spôsoby opravovania (reštaurovania) historických listín a knižných väzieb. Naučíš sa základy o rôznych materiáloch ako je papier, koža, drevo, kov alebo textil.

MATERIÁLNE VYBAVENIE       
Škola je materiálne dobre vybavená. K dispozícii budeš mať papiernickú a knihársku dielňu. Ďalej reštaurátorský ateliér, ateliér kaligrafie a výtvarnej prípravy. V rámci praktických cvičení škola zabezpečuje všetky potrebné materiály a zariadenia.

PREPOJENIE S PRAXOU
Škola spolupracuje s centrálnymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú reštaurovaním papiera a kníh ako sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Univerzitná knižnica alebo aj s množstvom regionálnych múzeí a archívov. Tu môžu študenti absolvovať prevádzkové praxe alebo sa aj uchádzať o zamestnanie v ich pracoviskách. Študent sa už počas štúdia bude stretávať s originálny preto je po absolvovaní štúdia pripravený ihneď nastúpiť do zamestnania.

Po skončení štúdia majú študenti možnosť pokračovať v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Akadémii umení v Banskej Bystrici alebo na Katedre reštaurovania Pardubickej univerzity v Litomyšli (v Českej republike). Keďže študenti počas celého štúdia  na našej škole absolvujú množstvo hodín výtvarnej výchovy môžu pokračovať v štúdiu aj na  pedagogických fakultách. V neposlednom rade je tu možnosť pracovať ako živnostník v oblasti kníhviazačstva resp. umeleckej knižnej väzby.

Požiadavky na žiaka odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

ZAMERANIE: PAPIER, KNIŽNÁ VÄZBA A STARÉ TLAČE

Čo by mal spĺňať žiak ZŠ, ktorý chce študovať tento študijný odbor?        
Hlavne by mal mať vzťah k výtvarnému umeniu a histórii. Mať istú dávku trpezlivosti, dobrý zrak a v neposlednom rade snahu naučiť sa niečo nové.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Jedinou podmienkou je absolvovanie talentových skúšok kde by mal preukázať základné vedomosti a zručnosti vo výtvarnom umení. Talentová skúška má v prvom rade informatívny charakter.

Najčastejšie otázky na odbor

ZAMERANIE: PAPIER, KNIŽNÁ VÄZBA A STARÉ TLAČE

Ide o perspektívny odbor?     
Ako už bolo uvedené ide o jediný odbor tohto zamerania preto je na Slovensku málo odborníkov a dopyt je pomerne vysoký. Na Slovensku existujú desiatky múzeí a archívov, ktorý by potrebovali reštaurátorov papiera a knižnej väzby. Na Slovensku dnes čaká státisíce kníh, spisov, dokumentov na ich záchranu.     

Je to „ťažké“ študovať tento odbor?
Pokiaľ ťa to bude baviť tak zaručujeme na štyri roky, že nič zaujímavejšie si nerobil. Svojim spôsobom je to vzrušujúce pracovať s 200 – 300 ročnými pamiatkami. Nie je to len o ich oprave, ale aj dokumentovaní a bádaní.


Aké predmety sa vyučujú na tomto odbore?       

Od prvého ročníka sa študenti učia okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov (fyzika, matematika, chémia, jazyky) aj odborné predmety ako sú prax, výtvarná príprava, kaligrafia, dejiny umenia. Vo vyšších ročníkov sú niektoré predmety (matematika, fyzika) nahradené fotografiou, technologickou dokumentáciu alebo figurálnym kreslením.

Môže absolvent odboru pracovať aj v zahraničí? 
Jedinou prekážkou môže byť len jazyková bariéra. V celoeurópskom meradle sa jedná o tak špecifický odbor, že nedostatok reštaurátorov papiera je problémom prakticky každej krajiny.

Ako je to s výučbou cudzieho jazyka?        

Na škole sa vyučujú dva cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk.