Štúdium je špecializované na reštaurovanie papiera a knižnej väzby.

Odbor vznikol v školskom roku 1995/96 a sme jediná škola na Slovensku s takýmto zameraním.

Prvá časť štúdia je zameraná na získavanie praktických skúseností v oblasti tradičného knihárskeho remesla, žiaci pracujú s materiálmi, ako je: papier, koža, drevo a kov. Z dôvodu, že nie je možné zveriť nenahraditeľné originály do rúk neskúseným začiatočníkom, so samotným reštaurovaním žiaci začínajú v treťom ročníku. Najprv sú to len jednoduchšie práce pri reštaurovaní listín, neskôr aj reštaurovanie knižnej väzby.

Okrem reštaurovania žiaci nadobúdajú počas štúdia teoretické a praktické poznatky v oblasti výtvarného umenia. Získavajú zručnosti v rôznych výtvarných technikách, ktoré môžu aplikovať pri svojej voľnej tvorbe napr. fantazíjno - koncepčných štúdiách, voľných písomných kompozíciách, autorských knihách a iných tvorivých zadaniach.

Vyučujúci na tomto študijnom odbore úzko spolupracujú s odbornými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú reštaurovaním papiera a knižnej väzby. Nové poznatky sa snažíme sprostredkovať študentom pomocou exkurzií a návštev výstav, prípadne zabezpečením odborných stáží v zahraničí.

Aké odborné predmety absolvuješ?

Náhľad na niektoré z nich:

Výtvarná príprava - pomôže ti spoznať jazyk umenia, výtvarné techniky, kompozičné a tvorivé postupy v kresbe i maľbe.

Umelecká prax - základom reštaurovania knižnej väzby je spoznať poctivé knihárske remeslo. Preto sa v prvom rade učíš tradičným knihárskym technikám. Od tretieho ročníka sa budeš venovať reštaurovaniu papierových listín a knižných väzieb.

Odborné kreslenie - ti pomôže zdokonaliť sa v kresbe zátišia, portrétu a figúry. Osvojíš si rôzne výtvarne postupy a materiály.

Kaligrafia a techniky dekorovania - spoznáš rôzne nástroje na písanie krásneho písma, pomocou ktorých si vytvoríš vlastný text. Naučíš sa vytvárať jedinečné nápisy a kópie historických listín.

Historické dokumenty výtvarne spracované - na tomto predmete sa prenesieš v čase aj o päťsto rokov. Naučíš sa vyrobiť vlastné farby, spracovať pergamen a zlátiť plátkovým zlatom. Jednotlivé stránky z knihy vytvoríš podobnými postupmi ako mnísi v stredovekých skriptóriach.

Dejiny knižnej kultúry - Mala kniha vždy súčasnú podobu? Ako sa kniha vyvíjala vplyvom jednotlivých období sa naučíš na dejinách knižnej kultúry.

Technológia - v praxi sa stretneš z množstvom nových materiálov a technologickými postupmi, ktoré potrebuješ na výrobu knižných väzieb alebo ich reštaurovanie. Práve technológia ti pomôže teoreticky sa pripraviť na praktickú časť vyučovania.

Dejiny výtvarnej kultúry - ti pomôžu zorientovať sa vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie súčasné trendy vo svete i na Slovensku.

Technologická dokumentácia - na tomto predmete sa naučíš ako správne vytvoriť písomnú a fotografickú dokumentáciu k reštaurovanému dielu.

Základy fotografovania - budú prínosom pre tvoju fotografickú dokumentáciu. Naučíš sa správne nafotiť proces svojej tvorby a výsledný model svojho diela.

Najčastejšie otázky na odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo - papier, staré tlače a knižné väzby:

Je dôležité, aby som navštevoval(a) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

Akým témam sa budem venovať počas štúdia?

V prvej časti štúdia sa naučíš vyrábať pergamen, ručný papier a zoznámiš sa s najdôležitejšími druhmi knižných väzieb.
V druhej časti sa naučíš reštaurovať historické listiny a knižné väzby.
Popri tom sa budeš vzdelávať aj v kaligrafii, výtvarnej príprave, fotografovaní a v práci s počítačom.

Aké uplatnenie budem mať v praxi?

Škola spolupracuje s centrálnymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú reštaurovaním papiera a kníh, ako sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Univerzitná knižnica alebo aj s množstvom regionálnych múzeí a archívov. Tu môžu žiaci absolvovať umelecké praxe, alebo sa aj uchádzať o zamestnanie v ich pracoviskách. Po skončení štúdia majú žiaci možnosť pokračovať v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Akadémii umení v Banskej Bystrici alebo na Katedre reštaurovania Pardubickej univerzity v Litomyšli (v Českej republike). Keďže žiaci počas celého štúdia na našej škole absolvujú množstvo hodín výtvarnej výchovy môžu pokračovať v štúdiu aj na pedagogických fakultách. V neposlednom rade je tu možnosť pracovať ako živnostník v oblasti kníhviazačstva resp. umeleckej knižnej väzby.

Kde a kedy navštevujú vaši žiaci povinné umelecké praxe?

Umeleckú prax žiaci absolvujú v druhom a treťom ročníku. Výber pracoviska je podľa ich uváženia, ale škola im môže sprostredkovať prax v inštitúciách, ktoré majú reštaurátorské ateliéry.

Akými priestormi disponuje váš odbor?

Odbor má dobre vybavenú knihársku dielňu, dielňu na ručnú výrobu papiera a pergamenu, aj reštaurátorský ateliér. Rovnako má vytvorené podmienky pre výučbu kaligrafie, výtvarnej prípravy a fotografovania.

Aké požiadavky sú na žiaka odboru reštaurovanie papiera?

Hlavne by mal mať vzťah k výtvarnému umeniu a k histórii. Mať istú dávku trpezlivosti, dobrý zrak a v neposlednom rade snahu naučiť sa niečo nové.
Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Jedinou podmienkou pre prijatie je absolvovanie talentových skúšok, kde by mali preukázať základné vedomosti a zručnosti vo výtvarnom umení.

Čo je to plenér/krajinársky kurz?

Plenér sa koná každý rok v mesiaci máj a absolvujú ho žiaci 1. ročníka. Trvá 5 dní, počas ktorých žiaci vytvoria niekoľko prác, zachytávajúcich architektúru mesta Banská Štiavnica alebo okolitú prírodu. Počas tohto týždňa žiaci nemajú teoretické predmety, venujú sa len kresbe a maľbe v exteriéri pod odborným dohľadom pedagógov. Posledný deň plenéru sa jednotlivo hodnotia práce žiakov. Plenér je nezabudnuteľnou tvorivou skúsenosťou pre žiakov, ktorá im pomáha zdokonaľovať sa v tvorbe a spoznávať svoje okolie.

Ako prebiehajú talentové prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch tém, ktoré prebiehajú počas jedného dňa. V prvej téme sa žiakovi hodnotia jeho zručnosti v kresbe podľa predlohy a v druhej vernosť reprodukovania kópie kresby alebo grafiky. Na spracovanie tém majú záujemcovia stanovený čas, do kedy majú zadania vytvoriť. Dôležitou súčasťou hodnotenia sú aj domáce práce. Rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.

Poskytujete konzultácie aj pred talentovými prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžeš ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov. Spoločne absolvujeme konzultácie, kde ti poradíme a nasmerujeme ťa.
Môžeš využiť deň otvorených dverí, kde si prezrieš aj priestory školy, ateliéry, dielne,... Zároveň ti poskytneme konzultácie s viacerými pedagógmi z rôznych odborov.

Čo sú to klauzúrne práce?

Sú to ročníkové práce, ktoré vytvárajú žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Na klauzúrne práce je vyhradený jeden týždeň /5 dní/, v ktorom žiaci spracujú jednu vopred zadanú tému. Žiaci v tom týždni nemajú žiadne teoretické predmety, venujú sa len tomu jednému praktickému zadaniu, ktoré majú spracovať od návrhu až po realizáciu. Tvorí sa v ateliéroch daného odboru. V posledný deň prebiehajú obhajoby klauzúrnych prác, kde žiak prezentuje svoju tvorbu. Obhajoby sú verejné, zúčastniť sa ich môžu aj žiaci iných tried a ročníkov. Výsledné práce posudzujú odborní pedagógovia a žiaci sú za svoju tvorbu hodnotení. Jedným z cieľov je aby si žiaci zvykli a naučili sa prezentovať svoju tvorbu aj na verejnosti.