V tomto študijnom odbore sa pripravujú stredoškolsky vzdelaní umeleckí remeselníci, ktorí sa uplatnia v oblasti starostlivosti o architektonické pamiatky - ich vonkajšiu a vnútornú výzdobu, ale aj o starožitnosti a tiež v múzejníctve. Predpokladom pre štúdium je výtvarné nadanie a manuálna zručnosť.
Počas štúdia sa žiaci oboznamujú s dejinami výtvarnej kultúry a zásadami ochrany pamiatok. Učia sa kresliť a modelovať, aby boli schopní podľa predlohy alebo podľa torza nakresliť, doplniť alebo vymodelovať vernú kópiu originálu. Zoznamujú sa teoreticky aj prakticky s historickými remeselnými technikami a s postupmi konzervovania a reštaurovania historických remeselno-výtvarných diel, zhotovených s použitím rôznych materiálov (napríklad sadry, rôznych druhov mált, kameňa) a s rôznymi povrchovými úpravami, spoznajú výhody aj úskalia použitia novodobých materiálov.
Žiaci sú prijímaní na základe talentovej skúšky. Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá.
Mnohí naši absolventi sa úspešne uplatnili pri práci vo svojom odbore, iní vyštudovali vysoké školy alebo v súčasnosti na nich ešte študujú.

Profil študijného odboru

V priebehu štúdia sa dozvieš, ako zabezpečiť zachovanie pamiatok a starožitností do budúcnosti, ako obnoviť ich výtvarné pôsobenie aj úžitkové vlastnosti. Atmosféra historického centra Banskej Štiavnice, kde sa škola nachádza, ti pomôže budovať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu.

Ak si vyberieš zameranie na konzerváciu a reštaurovanie omietok, naučíš sa:

-  že nie je omietka ako omietka a ako veľmi ovplyvňuje vzhľad historických stavieb,

-  ako sa robila plastická a farebná výzdoba na fasádach a v interiéroch historických budov,

-  ako sa starať o povrchové úpravy a výzdobu stavieb a ako ich opravovať.

Aké sú odborné učebné predmety a čo je ich obsahom?

Medzi základné odborné predmety patrí technológia, kde získaš prehľad o materiáloch a postupoch, ktoré sa používali a používajú pri zhotovení, konzervácii a reštaurovaní predmetov podľa tvojho odborného zamerania. Aplikovaná chémia rozšíri tvoje znalosti o vlastnostiach týchto materiálov.

Dejiny výtvarnej kultúry ti pomôžu zorientovať sa vo vývoji architektúry, výtvarného a úžitkového umenia od najstarších čias po súčasnosť.
V predmete ochrana a dokumentácia pamiatok sa dozvieš, ako sa nejaký predmet stane pamiatkou, ako sa o pamiatky treba starať a kto je pri tom za čo zodpovedný. Spolu s technickým kreslením sú to predmety, ktoré ťa naučia ako zhotoviť dokumentáciu k svojej práci.
Predmety výtvarná príprava a tiež odborné kreslenie a modelovanie poskytujú priestor pre rozvíjanie tvojich výtvarných zručností. Predmet písmo ti umožní spoznať základné typy písma a ich použitie. Na ekonomike získaš základnú orientáciu o trhovom prostredí.
Počas praxe pridáš k poznatkom a zručnostiam, ktoré získaš na ostatných odborných predmetoch, schopnosť využiť ich pri umeleckoremeselnej štukatérskej, konzervátorskej a reštaurátorskej práci najmä na historických stavbách.

Získané vedomosti a zručnosti budeš môcť už počas stredoškolského štúdia použiť počas externej praxe pri riešení konkrétnych úloh u zamestnávateľov, ktorí vykonávajú umeleckoremeselné, konzervačné alebo reštaurátorské práce, prípadne výtvarnú činnosť. Získané skúsenosti a kontakty ti pomôžu v lepšej orientácii na trhu práce po ukončení školy.

Požiadavky na žiaka študijného odboru

Ako záujemca o odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo by si mal / mala už na ZŠ prejavovať nadpriemerný záujem o hodiny výtvarnej výchovy. Pri výtvarnej práci by si mal byť schopný sústredenia a byť obdarený dávkou trpezlivosti a vytrvalosti doviesť prácu do úspešného ukončenia. Táto práca by mala byť sprevádzaná pocitmi uspokojenia a radosti. Malo by byť pre teba samozrejmosťou venovať sa jej aj vo svojom voľnom čase. Dobrou prípravou je, ak navštevuješ výtvarný odbor základnej umeleckej školy.

Základným prejavom záujmu o výtvarnú prácu je schopnosť kresliť ceruzou a ďalšími kresliarskymi nástrojmi. K ďalším schopnostiam patrí maľovanie a modelovanie. S tým úzko súvisí aj zručnosť v práci s rôznymi materiálmi ako sú napríklad drevo, kov, papier atď.

Oblasť umenia je veľmi široká. Je dobré, ak sa zaujímaš aj o architektúru, kreatívnu prácu s počítačom, dejiny umenia a podobne, ale hoci aj o hudbu alebo tanec.
Pred prijatím na štúdium sa robí prijímacia talentová skúška.

Prijímacia talentová skúška pozostáva z týchto úloh:

- Kresba zátišia – zisťuje sa schopnosť zobrazovania s vystihnutím proporcií, perspektívy, svetla a tieňa.

- Tvorivá úloha na zadanú tému – zisťuje sa nápaditosť a fantázia uchádzača.

- Modelovanie podľa skutočnosti – zisťujú sa schopnosti priestorového cítenia.

Tvoje schopnosti preukázané v rámci prijímacej talentovej skúšky posúdi komisia na základe odborných kritérií. Domáce práce podľa vlastného výberu, tvoja účasť na výtvarných súťažiach, výstavách, ostatné výsledky, ktoré si dosiahol na ZŠ a priebežný pohovor budú zohľadnené pri celkovom hodnotení výsledkov prijímacích pohovorov.

Najčastejšie otázky

1. Je súčasťou prijímacích skúšok talentová skúška?
Talentová skúška je podstatnou a rozhodujúcou časťou prijímacích skúšok, ostatné kritériá sú len pomocné. Navštevovanie výtvarného krúžku alebo základnej umeleckej školy Ti uľahčí úspešné zvládnutie talentovej skúšky.

2. Aké „domáce výtvarné práce“ si treba priniesť na talentové skúšky?
Akékoľvek výtvarné práce, kresby, maľby, koláže, modely, ktoré si zhotovil na vyučovaní na ZŠ, základnej umeleckej škole alebo vo voľnom čase a chceš sa s nimi prezentovať na prijímacích talentových skúškach.

3. Študujú tento odbor aj dievčatá?
Tento študijný odbor je vhodný rovnako pre chlapcov aj pre dievčatá, dokonca v posledných rokoch ho prichádza študovať viac dievčat ako chlapcov.

4. Sú pri prijímaní stanovené zdravotné obmedzenia?
Uchádzač by mal byť zdravotne spôsobilý vykonávať manuálnu prácu, keďže v rámci štúdia je ťažisková.

5. Spolupracujete aj so zamestnávateľmi a zahraničnými školami?
Počas štúdia žiaci majú možnosť stretnúť sa so zamestnávateľmi najmä počas odbornej praxe alebo v rámci špeciálnych projektov. V roku 2005 sme začali spolupracovať na projektoch so strednou školou z Frankfurtu nad Odrou z Nemecka a chceli by sme v tejto spolupráci pokračovať.

6. Na akej vysokej škole môžem študovať po ukončení tohto odboru?
Po maturite môžeš študovať vysokoškolský odbor podľa vlastného výberu, u nás i v zahraničí. Na výtvarných vysokých školách môžeš študovať reštaurovanie, sochárstvo, architektúru, maliarstvo alebo grafiku. Na technických univerzitách môžeš študovať architektúru, stavebné inžinierstvo či chemickú technológiu výroby stavebných materiálov alebo reštaurovania. Z prírodovedných odborov je najbližšia múzejná konzervácia. Na humanitných fakultách môžeš študovať napríklad dejiny výtvarného umenia, estetiku, históriu, archeológiu, učiteľstvo výtvarnej výchovy a ďalšie podobné odbory.

7. Nájdu si absolventi tohto odboru prácu na Slovensku alebo v zahraničí?
O absolventov odboru je na trhu práce v SR aj v zahraničí veľký záujem. Záleží však od individuálneho prístupu každého absolventa.