Prezentačné video

Štúdium je zamerané na umelecko-remeselnú činnosť v oblasti ochrany kultúrnych a historických pamiatok, v múzejníctve, ako aj tvorivú činnosť v architektúre.

Žiak počas štúdia rozvíja svoje vedomosti z oblasti výtvarného umenia a dejín umenia. V rámci umeleckej praxe získa zručnosti pri práci s tradičnými štukatérskymi materiálmi, naučí sa historické remeselné a výtvarné techniky, spozná výhody aj úskalia novodobých materiálov, získa teoretické a praktické základy konzervovania a reštaurovania historických remeselno-výtvarných diel pod dohľadom odborníkov.

Baví ťa kresba, maľba a hlavne modelovanie?
Zaujíma ťa história a umelecké pamiatky?
Rád navštevuješ hrady, zámky, múzeá a galérie?
... a občas nevieš od niektorých detailov odtrhnúť oči?
Chceš vedieť, ako to tí starí majstri robili?
Chceš aj ty v budúcnosti pomôcť zachraňovať naše kultúrne dedičstvo?
Zaujíma ťa historická aj moderná architektúra?
Myslíš si, že by bolo možné spájať staré historické maliarske a štukatérske techniky s modernými interiérmi a formami?

Boli aspoň dve tvoje odpovede áno? Tak sme ten správny odbor pre teba.

Naučíme ťa pracovať so sadrou, modelovať, vytvárať formy na odliatky, namiešať rôzne druhy vápenných omietok a vedieť ich „nahodiť“ a aj „modelovať“ s nimi. Vytvoriť sgrafito, umelý kameň, umelý mramor a aj maľovať technikami fresco a secco, vytvoriť mozaiku. Budeme ti pomáhať rozvíjať tvoju tvorivosť, samostatnosť a trpezlivosť. Svoje vedomosti a zručnosti si budeš môcť overiť u profesionálov na Slovensku a aj v zahraničí. Po skončení štúdia môžeš pracovať vo svojom odbore alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Aké odborné predmety absolvuješ?

Náhľad na niektoré z nich:

Umelecká prax - naučíš sa základné štukatérske a historické maliarske techniky. Učíme sa v štukatérskej a omietkárskej dielni.

Výtvarná príprava - ti pomôže spoznať jazyk umenia, výtvarné techniky, kompozičné a tvorivé postupy v kresbe i maľbe.

Technológia - teoreticky sa naučíš to, s čím sa potom stretneš na umeleckej praxi. Naučíš sa všetko o materiáloch, pomôckach, náradí a technologických postupoch. Prax a technológia sú úzko prepojené.

Dejiny výtvarnej kultúry - ti pomôžu zorientovať sa vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie súčasné trendy vo svete i na Slovensku.

Odborné kreslenie a odborné modelovanie - ti pomôžu rozvinúť tvoje výtvarné zručnosti a schopnosť vedieť ich využiť v štukatérskej praxi.

Písmo - na tomto predmete sa oboznámiš s vývojom a využitím písma. Okrem teoretických poznatkov získaš najmä zručnosti v písaní, rysovaní a konštruovaní nielen klasických ale aj moderných písmen.

Konzervovanie - tu sa naučíš o princípoch a zásadách konzervovania a reštaurovania, spoznáš dejiny a súčasnosť ochrany pamiatok na Slovensku a vo svete.

Aplikovaná chémia - ti pomôže lepšie spoznať materiály, s ktorými ako štukatér pracuješ, aby si ich vedel správne použiť v praxi.

Technické kreslenie - nadväzuje na učivo geometrie. Naučíš sa nakresliť jednoduchý technický výkres, technickú dokumentáciu a naučíš sa prezentovať svoju prácu. Budeš používať také spôsoby kreslenia, ktoré sa používajú v dizajne a v architektúre.

Počítačová grafika - je predmet, ktorý ťa naučí základy v grafických programoch ako Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a In-Design.

Najčastejšie otázky na odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba:

Je dôležité, aby som navštevoval(a) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

Akým témam sa budem venovať počas štúdia?

Kresleniu, maľovaniu a modelovaniu podľa predlôh aj vlastnej fantázie, vytváraniu štukovej výzdoby architektúry od návrhov až po konečnú realizáciu,
zhotovovaniu sochárskych odliatkov a kópií, zhotovovaniu tradičných vápenných a hlinených omietok, opravám poškodených omietok a štukových výzdob architektúry, základom techník nástennej maľby a mozaiky, princípom a pravidlám ochrany pamiatok, porozumeniu stavebnej a pamiatkovej dokumentácie, orientovaniu sa v architektúre a vo výtvarnom umení od ich počiatkov až po najnovšie smery a trendy.

Aké uplatnenie budem mať v praxi?

Uplatniť sa môžeš pri obnove architektonických pamiatok u reštaurátora s vysokoškolským vzdelaním, u člena Komory reštaurátorov pri reštaurovaní diel výtvarného umenia, v umelecko-remeselnej tvorbe, v múzeách a galériách,
pri výskumoch architektonických pamiatok a archeologických výskumoch, pri odbornom ošetrení ich nálezov. Pracovať môžeš ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Kde a kedy navštevujú vaši žiaci povinné umelecké praxe?

Počas druhého a tretieho ročníka sa zúčastňujú praxe buď podľa vlastného uváženia, alebo im škola poskytne ponuky firiem, z ktorých si vyberú. Niektorí žiaci absolvujú prevádzkovú prax v zahraničí - v Nemecku, Španielsku, Anglicku či Írsku /podmienka: dobrá angličtina/.

Akými priestormi disponuje váš odbor?

Náš odbor má štukatérske a omietkárske dielne v priestoroch mimo hlavnej budovy školy v areáli botanickej záhrady.

Čo je to plenér/krajinársky kurz?

Plenér sa koná každý rok v mesiaci máj a absolvujú ho žiaci 1. ročníka. Trvá 5 dní, počas ktorých žiaci vytvoria niekoľko prác, zachytávajúcich architektúru mesta Banská Štiavnica alebo okolitú prírodu. Počas tohto týždňa študenti nemajú teoretické predmety, venujú sa len kresbe a maľbe v exteriéri pod odborným dohľadom pedagógov. Posledný deň plenéru sa jednotlivo hodnotia práce študentov. Plenér je nezabudnuteľnou tvorivou skúsenosťou pre študentov, ktorá im pomáha zdokonaľovať sa v tvorbe a spoznávať svoje okolie.

Aké požiadavky sú kladené na žiaka odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba?

Žiak nášho odboru by mal mať vzťah k modelovaniu a architektúre, nemal by sa báť manuálnej práce.

Ako prebiehajú talentové prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch tém, ktoré prebiehajú počas jedného dňa. V prvej téme sa žiakovi hodnotia jeho zručnosti v kresbe podľa rôznych modelov a v druhej téme preskúšame jeho priestorové vnímanie prostredníctvom modelovania malého objektu podľa nami vybranej predlohy. Na spracovanie tém majú záujemcovia stanovený čas, do kedy majú zadania vytvoriť. Dôležitou súčasťou hodnotenia sú aj domáce práce. Rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.

Poskytujete konzultácie aj pred talentovými prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžeš ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov. Spoločne absolvujeme konzultácie, kde ti poradíme a nasmerujeme ťa.
Môžeš využiť deň otvorených dverí, kde si prezrieš aj priestory školy, ateliéry, dielne... Zároveň ti poskytneme konzultácie s viacerými pedagógmi z rôznych odborov.

Čo sú to klauzúrne práce?

Sú to ročníkové práce, ktoré vytvárajú žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Na klauzúrne práce je vyhradený jeden týždeň /5 dní/, v ktorom žiaci spracujú jednu vopred zadanú tému. Žiaci v danom týždni nemajú žiadne teoretické predmety, venujú sa len jednému praktickému zadaniu, ktoré majú spracovať od návrhu až po realizáciu. Tvorí sa v ateliéroch daného odboru. V posledný deň prebiehajú obhajoby klauzúrnych prác, kde žiak prezentuje svoju tvorbu. Obhajoby sú verejné, zúčastniť sa ich môžu aj žiaci iných odborov a ročníkov. Výsledné práce posudzujú odborní pedagógovia a žiaci sú za svoju tvorbu hodnotení. Jedným z cieľov je, aby si žiaci zvykli a naučili sa prezentovať svoju tvorbu aj na verejnosti.