Štúdium je zamerané na tvorivú činnosť v oblasti reklamy, propagácie, výstavníctva a vizuálnej komunikácie.
Študent počas štúdia rozvíja svoje vedomosti v oblasti výtvarného umenia, propagačného priemyslu, grafického a priestorového dizajnu. Zároveň praxou získava zručnosti pri práci s rôznymi materiálmi a vie sa orientovať v rôznych výtvarných technikách. Ovláda 2D a 3D grafické počítačové programy na realizáciu propagačných materiálov. Získa potrebné znalosti pre činnosť v oblasti výtvarnej propagácie, grafického a produktového dizajnu.

Baví ťa dizajn, reklama a výtvarné umenie?
Chceš vedieť navrhnúť a zrealizovať vlastné nápady a predstavy?
Dokážeš sa tvorivo hrať s písmom a textom?
Chceš si vyskúšať vlastnú animáciu?
Baví ťa kresliť a maľovať?
Máš kreatívne a vtipné nápady?
Máš chuť naučiť sa robiť na grafických a 3D priestorových programoch: Photoshop, Illustrator, 3D-Max, In–Design, Z-Brush?
Chceš sa naučiť pracovať s 3D tlačiarňou, na ktorej si môžeš vytlačiť svoj návrh 3D počítačovej figúrky, auta či vysnívanej vlastnej izby?

Ak si na  viacero otázok odpovedal áno, neváhaj. Odbor propagačného výtvarníctva je pre teba. Naučíš sa tu tvorivo hrať  a myslieť  vo väčšine výtvarných, ale aj v počítačových technikách. Vycibríš si tu svoj vkus v reklame, dizajne, ale aj vo výtvarnom umení vôbec. Naučíš sa techniku kresby, budeš vedieť hodnoverne zachytiť to, čo vidíš. Budeš kreatívne myslieť a tvoriť vo výtvarných oblastiach, potrebných pre (svoju) budúcnosť. Neskôr si vyskúšaš svoje vedomosti v praxi u profesionálov a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napr. v Nemecku, Španielsku, Anglicku či v Írsku.

 

Aké odborné predmety budeš absolvovať?

Náhľad na niektoré z nich:

Figurálne kreslenie – tu sa naučíš správne kresliť a neskôr aj maľovať ľudskú figúru, portrét v rôznych polohách.

Písmo - na tomto predmete sa učí písanie rôznych druhov písma, pracovať s písmom, ukladať/komponovať tak, aby jeho rozloženie bolo harmonické a zároveň pútavé.

Navrhovanie - je predmetom, v ktorom si podľa zadanej témy vymyslíš, navrhneš a rozpracuješ /napr. vytvoríš pracovný model/ svoj nápad, aby si to následne mohol na praxi zrealizovať.

Interiérová tvorba - tento predmet ťa naučí vytvárať  modely rôznych druhov interiérov  alebo exteriérov, ako pracovať aj ako interiérový dizajnér alebo architekt (po absolvovaní VŠ)

Prax - na praxi realizuješ  svoje návrhy pod dohľadom pedagóga, ktorý ti pomôže  pracovať s rôznymi materiálmi a technikami.

Výtvarná príprava – ti umožní vyskúšať si rôzne výtvarne techniky v kresbe i v maľbe.

Dejiny výtvarnej kultúry - ti pomôžu sa zorientovať vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie, súčasné trendy vo svete i na Slovensku.

Počítačová grafika – je predmet, kde sa naučíš pracovať v grafických programoch ako  Photoshop, Illustrator, In-Design, 3D-Max a Z-Brush.

Technológia – ťa pripraví po teoretickej stránke, ako pracovať s rôznymi materiálmi a technologickými postupmi, ktoré využiješ v praxi.

Čo ťa vlastne chceme naučiť:
- nakresliť, namaľovať to, čo vidíš alebo na čo myslíš
- vedieť pracovať v rôznych materiáloch a realizovať v nich svoje nápady
- pracovať na počítači v grafických programoch
- byť tvorivý/kreatívny
– mať všeobecný prehľad o trendoch vo výtvarnom umení, reklame a dizajne
- vedieť kriticky hodnotiť seba, ale aj iných
- byť trpezlivý, samostatný a dôsledný vo svojej práci
- vedieť prezentovať svoju tvorbu
     
Najčastejšie otázky na odbor propagačné výtvarníctvo:

Je dôležité, aby som navštevoval(a) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

Akým témam sa venujem počas štúdia?

Témy, ktoré študent počas štúdia navrhuje a realizuje sú plagát, návrh na veľkoplošnú reklamu – billboard, logo, 3D Mapping, návrh web stránky, reklamný pútač, 3D propagačný objekt, kompozícia s písmom, s fotografiou, obalový dizajn s grafickou úpravou, orientačné a informačné systémy,...

Aké uplatnenie mám v praxi?

Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky sa môžeš uplatniť v reklamnej agentúre, grafickom štúdiu, v interiérovom štúdiu, atď.. Ak sa rozhodneš ísť na vysokú školu, môžeš si vybrať rôzny smer, ako napr. grafický alebo priemyselný dizajn (VŠVU Bratislava, UMPRUM Praha ), architektúra (STU Bratislava, VŠVU Bratislava, TU Zvolen ), alebo sa rozhodneš pre voľný výtvarný smer maľba, grafika, socha, multimédiá VŠVU Bratislava, AU Banská Bystrica, FVU Košice, UMPRUM Praha, AU Praha atď.......

Poskytujete konzultácie aj pred prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžete ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov, spoločne absolvujete konzultácie a „nasmeruje“ vás úplne bezplatne.

Kde a kedy navštevujú vaši študenti povinné prevádzkové praxe?

Počas druhého a tretieho ročníka sa zúčastňujú praxe buď podľa vlastného uváženia alebo im škola poskytne ponuky firiem, z ktorých si vyberú. Niektorí žiaci absolvujú prevádzkovú prax v zahraničí - v Nemecku, Španielsku, Anglicku či Írsku.

Akými priestormi disponuje váš odbor?

Odbor propagačné výtvarníctvo disponuje vlastnými ateliérmi a dielňou – na navrhovanie, prax či výtvarnú prípravu. Má k dispozícii počítačovú učebňu pre výučbu v grafických a 3D priestorových programoch. A tiež ateliér na figurálne kreslenie.

Čo je to plenér/krajinársky kurz?

Plenér sa koná každý rok v mesiaci máj a absolvujú ho žiaci 1.ročníka. Trvá 5 dní, počas ktorých žiaci vytvoria niekoľko prác, zachytávajúcich architektúru mesta Banská Štiavnica alebo okolitú prírodu. Žiaci pracujú s ceruzou, uhlíkom, pastelom, tušom či akvarelom. Plenér je týždňom nezabudnuteľných, tvorivých zážitkov.

Aké požiadavky sú na žiaka odboru propagačné výtvarníctvo?

Hlavnou požiadavkou je, aby mal žiak vzťah k dizajnu a výtvarnému umeniu. Mala by ho baviť klasická kresba, maľba, tvorba na počítači, tvorba priestorových objektov z rôznych materiálov či rôzne výtvarné techniky – tvorenie všeobecne. Mal by mať chuť objavovať, vytvárať niečo nové, prekonávať prípadné prekážky. Najdôležitejšou požiadavkou je však chuť učiť sa a tvoriť.    

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Prijímacie talentové skúšky pozostávajú z troch tém, počas jedného dňa. V prvých dvoch témach sa žiakovi hodnotia jeho zručnosti v kresbe podľa rôznych modelov a jeho vlastná kreativita a nápaditosť v tretej téme. Súčasťou hodnotenia sú domáce práce. Rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.