Študijný odbor Propagačné výtvarníctvo 8641 M je zameraný na tvorivú činnosť v oblasti reklamy, propagácie, výstavníctva a vizuálnej komunikácie.

Žiak počas štúdia rozvíja svoje vedomosti v oblasti výtvarného umenia, propagačného priemyslu, grafického a priestorového dizajnu. Zároveň praxou získava zručnosti pri práci s rôznymi materiálmi a vie sa orientovať v rôznych výtvarných technikách. Ovláda 2D a 3D grafické počítačové programy na realizáciu propagačných materiálov. Získa potrebné znalosti pre činnosť v oblasti výtvarnej propagácie, grafického a produktového dizajnu.

Baví ťa dizajn, reklama a výtvarné umenie?
Chceš vedieť navrhnúť a realizovať vlastné nápady a predstavy?
Dokážeš sa tvorivo hrať s písmom a textom?
Chceš si vyskúšať vlastnú animáciu?
Baví ťa kresliť a maľovať?
Máš kreatívne a vtipné nápady?
Máš chuť naučiť sa robiť na grafických a 3D priestorových programoch: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3d Max, In-Design, Z- Brush?
Chceš sa naučiť pracovať s 3D tlačiarňou, na ktorej si môžeš vytlačiť svoj návrh 3D počítačovej figúrky, auta či vysnívanej vlastnej izby?

Ak si na viacero otázok odpovedal áno, neváhaj! Odbor propagačného výtvarníctva je pre teba.

Naučíš sa tvorivo hrať a myslieť vo väčšine výtvarných, ale aj v počítačových technikách.

Vycibríš si svoj vkus v reklame, dizajne, ale aj vo výtvarnom umení vôbec.

Naučíš sa techniku kresby, budeš vedieť hodnoverne zachytiť to, čo vidíš.

Budeš kreatívne myslieť a tvoriť vo výtvarných oblastiach, potrebných pre tvoju budúcnosť.

Neskôr si vyskúšaš svoje vedomosti v praxi u profesionálov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napr. v Nemecku, Španielsku, Anglicku či v Írsku.

Aké odborné predmety absolvuješ?

Náhľad na niektoré z nich:

Výtvarná príprava - pomôže ti spoznať jazyk umenia, výtvarné techniky, kompozičné a tvorivé postupy v kresbe i maľbe.

Počítačová grafika - je predmet, kde budeš pracovať s 2D a 3D grafickými programami ako Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, In-Design, 3d Max a Z-Brush.

Navrhovanie - je predmetom, v ktorom si podľa zadanej témy vymyslíš, navrhneš a rozpracuješ svoj nápad tak, aby si ho následne mohol na praxi zrealizovať.

Umelecká prax - ti umožní tvorivo riešiť úlohy z oblasti grafického a priestorového dizajnu. Zoznámiš sa množstvom médií a techník, získaš vzťah k spracovaniu materiálov. V tomto predmete sa tvoje poznatky upevnia praktickou, manuálnou prácou pod vedením odborného pedagóga.

Figurálne kreslenie - ťa naučí správne zachytiť proporcie a fungovanie ľudského tela v kresbe, alebo v maľbe.

Písmo - na tomto predmete sa oboznámiš s vývojom a využitím písma. Okrem teoretických poznatkov získaš najmä zručnosti v písaní, rysovaní a konštruovaní nielen klasických ale aj moderných písmen.

Technické kreslenie - nadväzuje na učivo geometrie. Naučíš sa nakresliť jednoduchý technický výkres, technickú dokumentáciu a naučíš sa prezentovať svoju prácu. Budeš používať také spôsoby kreslenia, ktoré sa používajú v dizajne a v architektúre.

Dejiny výtvarnej kultúry - ti pomôžu zorientovať sa vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie súčasné trendy vo svete i na Slovensku.

Základy fotografovania - tento predmet ťa okrem histórie fotografovania naučí kvalitne nafotiť celý proces svojej tvorby od návrhu až po výsledný model. Budeš vedieť vytvoriť fotografickú dokumentáciu o svojej tvorbe a spracovať ju v počítačových programoch.

Interiérová tvorba - naučíš sa chápať priestorovú logiku interiéru a jeho rozčlenenie, naučíš sa narábať s kompozičnými princípmi v priestore, ladiť farby a pod. Budeš vytvárať modely rôznych druhov interiérov alebo exteriérov.

Technológia - ťa pripraví po teoretickej stránke, ako pracovať s rôznymi materiálmi a technologickými postupmi, ktoré využiješ v praxi.

Čo ťa vlastne chceme naučiť:

- nakresliť, namaľovať to, čo vidíš alebo na čo myslíš
- vedieť pracovať v rôznych materiáloch a realizovať v nich svoje nápady
- pracovať na počítači v grafických programoch
- byť tvorivý/kreatívny
- mať všeobecný prehľad o trendoch vo výtvarnom umení, v reklame a v grafickom dizajne
- vedieť kriticky hodnotiť seba, ale aj iných
- byť trpezlivý, samostatný a dôsledný vo svojej práci
- vedieť prezentovať svoju tvorbu

Najčastejšie otázky na odbor propagačné výtvarníctvo:

Je dôležité, aby som navštevoval(a) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

Akým témam sa budem venovať počas štúdia?

Témy, ktoré žiak počas štúdia navrhuje a realizuje sú plagát, návrh na veľkoplošnú reklamu - billboard, logo, 3D Mapping, návrh web stránky, reklamný pútač, 3D propagačný objekt, kompozícia s písmom, s fotografiou, obalový dizajn s grafickou úpravou, orientačné a informačné systémy, autorská kniha, firemná identita...

Aké uplatnenie budem mať v praxi?

Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky sa môžeš uplatniť v propagačných a grafických firmách, v reklamnej agentúre, grafickom štúdiu, v interiérovom štúdiu alebo dizajnovom štúdiu,...atď. Môžeš tiež podnikať ako živnostník v širokej oblasti grafického dizajnu. Ak sa rozhodneš študovať na vysokej škole, môžeš si vybrať rôzny smer, ako napr.: grafický alebo priemyselný dizajn (VŠVU Bratislava, UMPRUM Praha ), architektúra (STU Bratislava, VŠVU Bratislava, TU Zvolen, Košice ), alebo sa rozhodneš pre voľný výtvarný smer: maľba, grafika, socha, multimédiá na VŠVU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, FVU v Košiciach, UMPRUM v Prahe, AU v Prahe, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, na Ostravskej univerzite,...atď.

Kde a kedy navštevujú vaši žiaci povinné umelecké praxe?

Počas druhého a tretieho ročníka sa zúčastňujú praxe buď podľa vlastného uváženia, alebo im škola poskytne ponuky firiem, z ktorých si vyberú. Niektorí žiaci absolvujú prevádzkovú prax v zahraničí - v Nemecku, Španielsku, Anglicku či Írsku /podmienka: dobrá angličtina/.

Akými priestormi disponuje váš odbor?

Odbor propagačné výtvarníctvo disponuje vlastnými ateliérmi a dielňou – na navrhovanie a prax. Má k dispozícii počítačovú učebňu pre výučbu v grafických a 3D priestorových programoch. K dispozícií sú samostatné ateliéry na figurálne kreslenie a výtvarnú prípravu.

Naučím sa v škole pracovať v 3D grafických programoch?

Áno, avšak k práci s počítačom a grafickými programami sa dostávaš postupne od druhého ročníka. Najprv si musíš osvojiť aj nejaké manuálne zručnosti, schopnosti a vedomosti. Potom sa však program 3d Max stane neoddeliteľnou súčasťou a hlavne pomôckou pri tvojej tvorbe.

Čo je to plenér/krajinársky kurz?

Plenér sa koná každý rok v mesiaci máj a absolvujú ho žiaci 1. ročníka. Trvá 5 dní, počas ktorých žiaci vytvoria niekoľko prác, zachytávajúcich architektúru mesta Banská Štiavnica alebo okolitú prírodu. Počas tohto týždňa žiaci nemajú teoretické predmety, venujú sa len kresbe a maľbe v exteriéri pod odborným dohľadom pedagógov. Posledný deň plenéru sa jednotlivo hodnotia práce žiakov. Plenér je nezabudnuteľnou tvorivou skúsenosťou pre žiakov, ktorá im pomáha zdokonaľovať sa v tvorbe a spoznávať svoje okolie.

Aké požiadavky sú kladené na žiaka odboru propagačné výtvarníctvo?

Hlavnou požiadavkou je, aby mal žiak vzťah ku grafickému, priestorovému dizajnu a k výtvarnému umeniu. Mala by ho baviť klasická kresba, maľba, tvorba na počítači, tvorba priestorových objektov z rôznych materiálov či rôzne výtvarné techniky - tvorenie všeobecne. Mal by mať chuť objavovať, vytvárať niečo nové, prekonávať prípadné prekážky. Najdôležitejšou požiadavkou je však kreatívne myslenie a chuť tvoriť.

Ako prebiehajú talentové prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch tém, ktoré prebiehajú počas jedného dňa. V prvej téme sa žiakovi hodnotia jeho zručnosti v kresbe podľa rôznych modelov a jeho vlastná kreativita a nápaditosť v druhej téme. Na spracovanie tém majú záujemcovia stanovený čas, do kedy majú zadania vytvoriť. Dôležitou súčasťou hodnotenia sú aj domáce práce. Rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.

Poskytujete konzultácie aj pred talentovými prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžeš ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov. Spoločne absolvujeme konzultácie, kde ti poradíme a nasmerujeme ťa.
Môžeš využiť deň otvorených dverí, kde si prezrieš aj priestory školy, ateliéry, dielne,... Zároveň ti poskytneme konzultácie s viacerými pedagógmi z rôznych odborov.

Čo sú to klauzúrne práce?

Sú to ročníkové práce, ktoré vytvárajú žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Na klauzúrne práce je vyhradený jeden týždeň /5 dní/, v ktorom žiaci spracujú jednu vopred zadanú tému. Žiaci v tom týždni nemajú žiadne teoretické predmety, venujú sa len tomu jednému praktickému zadaniu, ktoré majú spracovať od návrhu až po realizáciu. Tvorí sa v ateliéroch daného odboru. V posledný deň prebiehajú obhajoby klauzúrnych prác, kde žiak prezentuje svoju tvorbu. Obhajoby sú verejné, zúčastniť sa ich môžu aj žiaci iných tried a ročníkov. Výsledné práce posudzujú odborní pedagógovia a žiaci sú za svoju tvorbu hodnotení. Jedným z cieľov je aby si žiaci zvykli a naučili sa prezentovať svoju tvorbu aj na verejnosti.