Usmernenie pre talentové skúšky

Usmernenie pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na Školu umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica

(aktualizované 30.4.2021)

a) Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
b) Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy nepreukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu.
c) Pred vstupom do budovy školy sa žiakom bude merať teplota; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
d) V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
e) Žiak pri vstupe do budovy použije dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.
f) Každý žiak používa vlastné písacie potreby a povolené pomôcky; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.
g) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
h) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.
i) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
– z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.
– zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

V Banskej Štiavnici 30.4.2021

Ing. Miroslav Jausch v. r.
riaditeľ školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu