chemstar02

CHEMSTAR pravidlá pre 1.kolo

Vážená pani riaditeľka /riaditeľ/, milí kolegovia!

Sme Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici – bývalá stredná priemyselná škola chemická. V rámci zvýšeného záujmu o chemické profesie na trhu sa snažíme zatraktívniť chemický odbor pre žiakov už od základných škôl. Našim záujmom je rôznou formou vzbudiť záujem žiakov o chémiu ako odbor, ktorý má stále väčšiu perspektívu. Našou prvou aktivitou je prvý ročník postupovej súťaže pre Vašich žiakov s názvom CHEMSTAR 2019. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo súťaže sa uskutoční korešpondenčnou formou, kedy majú žiaci možnosť vyhľadávať potrebné údaje z dostupných zdrojov, radiť sa medzi sebou, so svojimi vyučujúcimi a druhé – finálne kolo súťaže prebehne na našej škole v Banskej Štiavnici. S týmto sprievodným listom Vám súčasne zasielame súťažné úlohy prvého kola, ktoré nájdete v elektronickej podobe aj na web stránke našej školy /www.supbs.sk/v sekcii – súťaž. Prosíme Vás o oslovenie Vašich študentov 7- meho až 9- teho ročnika , poskytnutie im našich zadaní a objasnenie nášho zámeru. Počet prihlásených žiakov z jednej základnej školy nie je obmedzený.

Pravidlá a termínovník súťaže:

Odpovede na zaslané zadania 1. kola je nutné odoslať poštou na adresu školy najneskôr do 1.3.2019 (1.3.2019 je posledný termín odoslania z pošty).
Každá úloha musí byť vypracovaná na samostatnom papieri formát A4 s priloženými údajmi : meno a priezvisko, trieda, adresa školy.
Na základe súčtu bodov z prvého kola vyhodnotíme najúspešnejších riešiteľov, ktorých pozveme na finálne kolo súťaže na našu školu, kde sa im budeme okrem súťažného času aj venovať so zábavnou chémiou.
Finále súťaže bude prebiehať v časovom rozpätí od 01. 04 – 05. 04. 2019 – presný termín obdržíte s pozvánkou. Pre najúspešnejších riešiteľov máme pripravené zaujímavé ceny.
Budeme veľmi radi, ak sa do našej aktivity zapojíte a umožníte tým u nás Vašim žiakom pracovať s našou asistenciou v laboratóriu.Súčasne prikladáme na konci zadaní súhlas so zverejňovaním osobných údajov za účelom zverejnenia mien a priezvisk vo výsledkových listinách na web stránke našej školy.
Ak by ste mali nejaké pripomienky a doporučenia k zaslaným zadaniam, radi ich zapracujeme do nasledujúcich kôl.

Tešíme sa na spoluprácu. S pozdravom.

Tím organizátorov súťaže.

Kontaktné údaje:

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13
Banská Štiavnica 969 15
e- mail: chemstar@mikovini.sk
045/6911431

ÚLOHY pre 1. súťažné kolo

biotechnologia_a_farmakologia_102

CHEMSTAR 1. kolo

1. Alchymisti (20 bodov)

a) V dávnych dobách sa alchymisti pokúšali o získanie priam nezískateľných, nadpozemských vecí. V tejto viac mystickej časti ich bádania týmito vecami boli napríklad elixír večného života alebo kameň mudrcov, ktoré mali človeka, ktorý ich vlastnil uchrániť od smrti a dať mu večný život, teda urobiť ho nesmrteľným. V našom pohľade vo viac vedeckej časti ich bádania sa usilovali najmä o výrobu jedného vzácneho kovu z rôznych iných, napríklad aj z olova. Keďže v dobách keď alchymisti pracovali sa nepoužívali chemické vzorce a značky ako ich poznáme dnes, ale používali sa obrázkové označenia pre rôzne, dovtedy známe prvky a zlúčeniny, preto bude vašou úlohou v prvej časti tejto úlohy zistiť o výrobu akého kovu sa alchymisti usilovali a zapísať tento prvok pomocou značenia, ktoré používali alchymisti, pomocou značenia, ktoré používame dnes a správne ho pomenovať po latinsky a po slovensky.
b) Alchymisti sa taktiež pokúšali o vynájdenie univerzálneho rozpúšťadla, ktoré by dokázalo rozpustiť všetky látky, aj nádobu v ktorej sa nachádzalo. Ako sa takéto rozpúšťadlo nazývalo?
c) V dobách alchýmie sa okrem odlišných označení ako používame dnes používali aj iné rôzne názvy. Vysvetlite nasledujúce alchymistické pojmy;
Materia prima, Tria principia, Spagyria, Homunculus, Vitriol

2. Chvíľka nepozornosti v laboratóriu (10 bodov)

Neposedný Adam z 8.C triedy na hodine chémie v laboratóriu nenápadne uchmatol dve náhodné chemikálie zo stola pani učiteľky. Vieme, že jedna z týchto chemikálií bola skupenstva kvapalného a druhá bola tuhá kryštalická látka. Keď sa pani učiteľka na Adama nepozerala, v banke zmiešal tieto dve chemikálie. Po zmiešaní týchto dvoch látok okamžite nastala pohroma. Z banky vytrysklo obrovské množstvo bielej pary a sem tam vyprskla kvapka akejsi fialovo- hnedej kvapaliny (už zreagovanej látky). Ku tomu všetkému sa banka natoľko zahriala, že mohla aj prasknúť, ale ku tomu našťastie nedošlo. Skúste s vašimi poznatkami z oblasti chémie prísť na to, aké chemikálie Adam ukradol a napíšte rovnicu chemickej reakcie prebiehajúcej v banke.

3. Príprava roztoku (10 bodov)

Roztržitá Anička v laboratóriu omylom pripravila 15 %-ný roztok chloridu sodného, namiesto 20 %-ného roztoku. Všimla si, že v digestóriu je pripravený 40 %-ný zásobný roztok chloridu sodného. Napadlo jej, že roztok, ktorý pripravila len zahustí zásobným roztokom z digestória a nebude pripravovať nový. Pomôžte Aničke vypočítať, koľko ml 40 %-ného roztoku bude potrebovať na zahustenie 15 %-ného roztoku, aby získala 250 ml 20 %-ného roztoku chloridu sodného.

4. Triviálne názvy zlúčenín (17 bodov)

V dnešnej dobe sa na pomenovanie niektorých chemikálií používajú tzv. triviálne názvy, čo sú takpovediac ľudové názvy určitých chemikálií. Niektoré z nich sú odvodené napríklad od pomenovaní minerálov. Tak isto sa i v minulom storočí názvoslovie od dnešného líšilo. V tejto úlohe sa pokúste zostaviť rovnice chemických reakcií použitím vzorcov a správnych stechiometrických koeficientov zo slovného zadania prebiehajúcich reakcií. Reaktanty i produkty pomenujte podľa dnešného oficiálneho názvoslovia.
a) dva móly anhydritu reagujú s jedným mólom uhlíka za vzniku dvoch mólov páleného vápna, dvoch mólov kysličníka siričitého a jedného mólu kysličníka uhličitého
b) štyri móly halitu reagujú s dvomi mólmi vitriolu a burelom za vzniku chlóru, chloridu mangánnatého, dvoch mólov síranu sodného a dvoch mólov vody
c) jeden mól kysličníka uhličitého sa rozpúšťa v dvoch móloch roztoku kaustickej sódy za vzniku jedného mólu kalcinovanej sódy a jedného mólu vody

5. Aké to zvláštne vône (27 bodov)

V chémii sa stretávame s rôznymi odormi. V organickej chémii sa nájde veľmi veľké množstvo látok s charakteristickým zápachom či vôňou. Medzi takéto látky sa radia tzv. estery karboxylových kyselín, čo sú látky s veľmi veľkou škálou vôní či zápachov. Vznikajú reakciu karboxylovej kyseliny s alkoholom, kedy vzniká ester s príslušnou vôňou.
V nasledujúcej tabuľke sa údaje premiešali a treba ich zoradiť do správneho poradia, čo znamená, že ku názvu esteru treba priradiť názov príslušnej karboxylovej a alkoholu, ktorých reakciou vznikol, a samozrejme priradiť aj vôňu tohto esteru.
ester karboxylová kyselina alkohol vôňa
etylbenzoát k. mravčia izopentanol maliny
izobutylformiát k. mravčia etanol mäta
metylbutyrát k. benzoová izobutanol hrušky
etylformiát k. butánová etanol rum
butylacetát k. octová metanol jablká
izopentylacetát k. salicylová etanol orchidea
pentylsalicylát k. octová butanol odlakovač
etylacetát k. butánová etanol ananás
etylbutyrát k. octová 1- pentanol (pentanol) banány

Pomôcka: anglické názvy niektorých karboxylových kyselín;
k. octová- acetic acid
k. butánová- butyric acid
k. mravčia- formic acid

6. Uhlíkové reťaze ( 5 bodov)

Určte ktorý z nasledujúcich vzorcov organických zlúčenín je nesprávny.

  

 

 

 

EXPERIMENTÁLNA ÚLOHA:
Dôkaz škrobu vo vybraných potravinách (30 bodov)

SKÚMANÉ POTRAVINY: zemiak, ryža, šošovica, fazuľa, múka
CHEMIKÁLIE: Lugolov roztok (roztok I2 v KI), destilovaná voda
ÚLOHA: Navrhnite postup, akým by ste izolovali škrob z uvedených potravín. Pracovný postup detailne opíšte, a po konzultácii s učiteľom následne preveďte v laboratóriu pod pedagogickým dozorom. Voľba laboratórnych pomôcok je len na vás. Úloha bude splnená vtedy, ak sa vám podarí dokázať škrob aspoň v troch vyššie uvedených potravinách, a v odpoveďovom hárku bude detailne popísaný váš pracovný postup.

PDF verzia zadania

Pravidlá a termínovník súťaže

DSC_5287

Prváci na krajskom kole 54. ročníka

Prváci na krajskom kole 54. ročníka chemickej olympiády kategórie C

Po stopách štvrtákov….

Naši prváci – chemici z I.B sú očkovaní vírusom zvaným chémia. Jedni viac, iní menej a niektorí sú zatiaľ voči látkam geniálnej vedy, ktorá nás sprevádza doslova na každom kroku imúnni…zatiaľ…dúfame. Nedočkavá skupinka: Matúš Tomášik, Nina Hanesová, Nela Ridzoňová. Jakub Matuška a Lukáš Szántó sa pod obetavým vedením pani profesorky Ing. Márie Sivákovej dostala do krajského kola 54. ročníka CHO kategórie C v plnom počte s veľmi povzbudivými výsledkami.

Po ukončení školského kola chemickej olympiády sme nedočkavo očakávali výsledky. Postúpime do krajského kola…? Keď sme sa ich konečne dočkali, mohla začať poriadna príprava, piati z našej triedy sme sa nominovali . Týždeň pred CHO sme sa dennodenne spoločne pripravovali: čítali sme si učebnice, vypracovávali rôzne úlohy a cvičenia v nich. Nadišiel deň „D“, streda 16. 5. 2018. Pricestovali sme do Banskej Bystrice, kde nás prichýlila Katedra chémie Prírodovedeckej fakulty UMB. Na teoretickú časť sme mali dve hodiny. Keď som po prvýkrát uvidel zadania, zaradoval som sa, že niečo z nich viem. Postupne sa dostavil šok z úloh, ktoré som nevedel vyriešiť. Čo teraz? Začal som pomaly počítať, riešiť úlohy, ktorým som rozumel.  Po pol hodine som dumal, čo budem robiť hodinu a pol? Mrkol som sa teda na tie ťažké a zistil som, že pri troche zamyslenia som vyriešil celú teoretickú časť CHO. Praktická časť prebiehala v laboratóriách, v ktorých sa po zoznámení so zadaniami ozýval zúfalý smiech súťažiacich. Prvá vážna súťaž v super labákoch. Popasoval som sa aj s praktickou časťou a výsledok ma prekvapil. Z 21 súťažiacich som skončil na II. mieste v krajskom kole 54. ročníka chemickej olympiády kategórie C. Spolu  so svojimi spolužiakmi z I.B som sa stal aj úspešným riešiteľom CHO.

Matúš Tomášik I.B

Zadania boli veľmi náročné, nakoľko predbiehajú učebné osnovy. Myslím, že samoštúdium nám pomohlo s prípravou a som rada, že som sa mnohé nové veci naučila. Výsledok ma prekvapil, očakávala som, že dopadnem oveľa horšie. Som vďačná za tieto skúsenosti. Zároveň si myslím, že my piati, úspešní riešitelia CHO kategórie C, budeme aj dobrou motiváciou pre celú našu triedu.

Nina Hanesová I.B

Mal som zmiešané pocity, keď som uvidel úlohy z teórie. Tušil som, že budem mať málo bodov.

V praktickej časti som sa cítil istejší, že získam nejaké body. Bol som aj menej vystresovaný. Teraz, keď poznám výsledky, viem, že musím viac pridať v teórii. Patrím síce k úspešným riešiteľom, ale len o vlások…

chem_olympiada2018_03

Naši úspešní chemici

V riaditeľni školy sa v utorok 20. 3.2018 konala malá slávnosť, pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič ocenil chemikov, ktorí aj v 54. Ročníku celoštátneho kola Chemickej olympiády úspešne reprezentovali našu školu, ktorá onedlho oslávi jubileum viažuce sa práve k chemickej priemyslovke. Pán riaditeľ vo svojom príhovore poďakoval študentom, ktorí sa pravidelne venujú riešeniu úloh CHO a nepoľavili ani tento rok. Zároveň poďakoval aj Ing. Jozefovi Urbanovi, ktorý ich pripravoval.Bez neho by študenti nedosiahli na tak vysoké méty, s akými neskromne každý rok počítame. Poblahoželal Braňovi Budošovi (IV.B), ktorému 1. miesto ušlo o vlások, Barbore Szabóovej (III.B) za 6. miesto, Viktorovi Kačerikovi ( IV.B) za 7. miesto, Martinovi Bírešovi (IV.B) za 10. miesto a Bibiane Purgatovej (III.B) za 19. miesto. Okrem slov vďaky venoval olympionikom aj finančné odmeny zo ZRPŠ.

Cenu Zväzu farmaceutického a chemického priemyslu získali:
v kat. A – Orságh Martin, Gymnázium J. Lettricha, Martin; Chovanec Michal, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza; Rukovanský Peter, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky; Gonda Peter, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza; Kavka Peter, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza a Novák Samuel, Gymnázium, Poštová 9, Košice.
v kat. EF – Podolský Slavomír, SOŠ, Štefániková 39, Svit; Budoš Branislav, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica; Špaková Monika, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky; Polák Ondrej, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava; Mečiarová Tatiana, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky a Szabóová Barbora, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.
Cenu Prievidzskej chemickej spoločnosti získali:
v kat. A – Martin Orsagh, Gymnázium J. Lettricha, Martin 3 ceny PChS – za najlepšiu anorganickú a analytickú chémiu, za najlepšiu fyzikálnu chémiu, za najlepšiu organickú chémiu a cenu PChS Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza za najlepšiu biochémiu.
v kat. EF – Budoš Branislav, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica 2 ceny Rady PChS za najlepšiu všeobecnú a fyzikálnu chémiu a za najlepšiu organickú chémiu a chémiu prírodných látok a biochémiu.

Z denníka olympioničky

Streda: 7.3.2018 Komplikovaná cesta : Zvolen – Žilina  – Piešťany – Rakovice . Na stanici v Piešťanoch sa nás zišlo asi 40 účastníkov.  SOŠ Rakovice, bolo miestom, kde  sa konala teoretická časť chemickej olympiády. Obzerala som si tváre súťažiacich a snažila som sa odhadnúť ich vedomosti. No nebála som sa …

Ubytko na internáte   bolo útulné, z balkóna sme mohli pozorovať úchvatné západy slnka .

Slávnostné otvorenie 54. ročníka CHO nás definitívne vnieslo do reality. Ponáhľali sme sa ešte doštudovať teóriu u našich chalanov. Aj dve hodinky pomohli…

Štvrtok: 8. 3. 2018  Trojhodinová teória. Test obsahoval úlohy z fyzikálnej chémie, biochémie a prírodných látok, z organickej chémie a doplnkových úloh. Keď som uvidela 1. úlohu z fyzikálky, vyhodnotila som ju ako krízovú a nechala som si ju na neskôr. Organika bola pre mňa najľahšia. Biochémia sa po dlhšom uvažovaní dala zvládnuť.

Po obede nás organizátori prekvapili pozvánkou na discgolf – hádzanie lietajúceho taniera do jamôk v rôznej vzdialenosti (10 jamôk vo vzdialenosti od 60 do 140m).

Večerný program: prezentácie súťažiacich, ktorí sa zúčastnili medzinárodných chemických olympiád.

10 dní vo svete! Pamiatky, zážitky, prehliadky krásnych miest.

Piatok: 9.3.2018 Na trnavskej univerzite sme absolvovali prax v malom labáčiku, ale miesta na pracovnom stole bolo dosť. Vedľa mňa Maťo, oproti Viktor…ako doma.

Hnevať som sa začala, keď mi nevychádzala titrácia. Ale predbežné výpočty a rovnice v pohode. Chybu som si uvedomila až neskôr.

Po obede odchod do Jaslovských Bohuníc.  Prednášky, aktivity: ako  poskladať prevodovku z ozubených kolies a pod.

Ešte o 20:30 hod. sme sedeli v škole na vyhodnotení teórie.

Sobota: 10.3. 2018 Trnava: vyhlásenie výsledkov 54. ročníka celoštátneho kola chemickej olympiády. Milión príhovorov …Hodnotenie začali od konca . Najskôr mená riešiteľov, potom úspešných riešiteľov…a už je tu 1. Desiatka! Maťo Bíreš desiaty! 7. miesto Viktor Kačerik a ja stále nikde. Nervozita, vzrušenie, nadšenie: Som šiesta! Porazila som Viktora! Ú…Ž…A…S…N…É !

Diplom, kniha a 25 eur potešili. Braňovi Budošovi sme držali palce, aby získal vytúžené prvenstvo. Nepomohlo. Ale druhé miesto je úžasné. Veď zvíťazil v teórii.

gpch_467_original

GRAND PRIX CHEMIKEE

14. ročník GRAND PRIX CHEMIKEE v Srbsku

Grand Prix Chemikee je medzinárodná súťaž zameraná na laboratórnu zručnosť študentov stredných škôl z Európy. Koná sa každé dva roky vždy pod záštitou inej krajiny. Každá krajina bola zastúpená dvoma súťažiacimi, ktorí boli vybraní na základe výsledkov najvyššej národnej súťaže. Zúčastnené krajiny: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko a Taliansko.

Organizátorom 14. ročníka bolo Srbsko a súťaž sa odohrávala vo výskumnom centre Petnica Science centrum ,neďaleko mesta Valjevo. Pod slovenskou zástavou som súťažil ja (Ondrej Hruška) a Monika Špaková zo Strednej odbornej školy v Novákoch. Našimi mentorkami boli pani Elena Kulichová a pani Martina Gánovská.

Súťaž pozostáva z dvoch úloh, ktoré musí absolvovať každý súťažiaci. 1. časť: preparatívna úloha, ktorej cieľom je pripraviť určenú chemickú látku. 2. časť je zameraná na analytické zručnosti. Tento rok sme pripravovali vonnú látku Vanilinalkohol a nitroacetanilid, ktorý je prekurzorom pre výrobu syntetických farbív. V analytickej časti sme mali stanoviť obsah vápnika vo vzorke a určovať kyslosť morskej vody. Každá úloha sa boduje zvlášť a ich súčet sa dosadí do rebríčka. Umiestnil som sa na 7. mieste a moja spolusúťažiaca na 15. mieste. Prvé dve miesta obsadili maďarskí študenti a 3. miesto patrilo Čechom. Každý účastník, vrátane mentorov, dostal certifikát o účasti a získal neoceniteľné skúsenosti a zážitky zo spoločného programu. Každá zúčastnená krajina sa predstavila. Okrem toho nás čakala prehliadka mesta Valjevo a okolia obce Petnica( jazero, jaskyňa, archeologické náleziská).

Ondrej Hruška, absolvent IV. B triedy odboru biotechnológia a farmakológia

P:S. Ondrej Hruška sa ako štvrták v marci 2017 stal víťazom Celoštátneho kola CHO v kategórii EF. Účasť na Grand Prix Chemikee bola podmienená výberom po celoštátnej chemickej olympiáde.

(bývalá triedna IV.B)

20160629_131741

Výlet do ZOO v L. Mikuláši

Tesne pred vytúženými prázdninami sa žiaci I.B, II.B a pár žiakov z iných tried pod vedením Mgr. Tatiany Štepánekovej a RNDr.  Zdenky Zupkovej vybrali na skvelý výlet .

Veď posúďte sami:

Kontaktná ZOO v Liptovskom Mikuláši: Ak ste ešte nehladkali malú jelenicu či medvieďa, nezodvihli polmetrovú suchozemskú korytnačku, nekŕmil mláďa klokana, máte príležitosť v jednej z najmladších ZOO na Slovensku. Nájdete tu 50 druhov zvierat, ktoré pochádzajú útulkov, narodili sa v zajatí, osireli, alebo len potrebujú zosilnieť , kým sú zranené . Do výbehu k nim vás pustia mladí ošetrovatelia, pokiaľ usúdia, že zvieratko je pokojné a má náladu. Dokonca za 1 eurový príplatok vás pustia do výbehu k levíčatám.
Naši žiaci fotili o dušu, vyhladkali a vytešili sa zo zvierat, ktorým sa neubližuje a vlastne ani nepoznali pobyt vo voľnej prírode/ opice, ťava, nosáľ, burunduk…/

Po prehliadke ZOO nasledoval presun do  Múzea  liptovskej dediny, mimochodom najmladšieho skanzenu na Slovensku, ktoré sídli v Pribyline. Nad skanzenom sa týčia štíty Západných Tatier . V prírodnom múzeu dominuje gotický kostol Panny Márie  prenesený z Liptovskej Mary, škola z Valaskej Dubovej , renesančná zemianska kúria …j. Navôkol sú domčeky želiarov i hrdé domce remeselníkov, richtára. Filozofiou skanzenu je nielen zachovať budovy, ale priblížiť aj zanikajúce remeslá, ktoré prezentujú návštevníkom tradičnú formu obživy obyvateľov  Liptova. Dušu skanzenu vdychujú zruční remeselníci, medzi nimi aj naša bývalá absolventka Mgr. Zuzka Štepáneková / vidíte ju za hrnčiarskym kruhom/.
Prváci a druháci boli z výletu nadšení a ostatní domasedi len môžu ľutovať, že nevytiahli päty z triedy…

img_20170310_105158_1__original

Prvenstvo študenta SPŠ S. Mikovíniho

Prvenstvo študenta SPŠ Samuela Mikovíniho na celoštátnej olympiáde v chémii.

V dňoch 8. – 11. 3. 2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu zišlo viac ako 50 stredoškolákov z celého Slovenska, aby si na 53. ročníku Celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii zmerali svoje vedomosti a praktické zručnosti z chémie.

Našu školu – SPŠ Samuela Mikovíniho, reprezentovali traja nadšenci vied chemických – študenti odboru biotechnológia a farmakológia: maturant Ondrej Hruška a tretiaci Branislav Budoš a Viktor Káčerik. Ondrej Hruška po vlaňajšom druhom mieste siahol na stupienok najvyšší. Okrem skvelého 1. miesta získal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepšiu teóriu. Branislavovi Budošovi, ktorý obsadil 4. miesto, uniklo 3. miesto len o 0,75 b. Viktor Káčerik po najlepšom výsledku v bloku organická chémia obsadil 10. miesto. Všetci traja sa stali aj úspešnými riešiteľmi CHO (z 25 súťažiacich potrebný počet bodov dosiahlo 18 chemikov). Súťažilo sa vo všeobecnej a fyzikálnej chémii, organickej chémii, prírodných látkach a biochémii,. Po teoretických úlohách čakali na olympionikov moderné laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UK s praktickými zadaniami. Trojicu našich reprezentantov pripravoval Ing. Jozef Urban, vyučujúci odborných predmetov.

Najlepšiu šesticu čaká v najbližších dňoch sústredenie, na ktorom sa rozhodne, kto bude reprezentovať Slovenskú republiku na Grand Prix Chimique (Valjevo- Srbsko).

Dúfame, že naši chlapci: Ondrej Hruška a Branislav Budoš zabodujú a dokážu, že chémia na Slovensku má aj vďaka nim budúcnosť.

SONY DSC

Prednáška Prof.Ing. Vladimíra Báleša DrSc

4.11.2016 sa študenti III.B a IV.Z zúčastnili prednášky Prof. Ing. Vladimíra Báleša DrSc.: O možnostiach štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Pán profesor predstavil najmä študijný program Chemické inžinierstvo a jeho profilácie: biochemické inžinierstvo, bezpečnostné inžinierstvo a environmentálne inžinierstvo.
Motivoval tretiakov, aby sa zúčastnili 11. letnej školy chemikov v roku 2017, ktorý im pomôže získať ucelenú predstavu o štúdiu chémie na STU.
Tento rok v júli ju absolvovali študenti IV.B – O. Hruška, G. Fiľová a L. Korvíniová.

STU sa zo 120 fakúlt na Slovensku umiestnila na 1. mieste vo vedecko – výskumnej činnosti a vysokej univerzálnosti uplatnenia absolventov v praxi. Študentov prijímajú bez prijímacích pohovorov, ale 2 týždne pred 1. semestrom sa budúci chemickí inžinieri môžu zúčastniť 2 – týždňových kurzov z matematiky a fyziky, aby bol prechod zo strednej školy na vysokú  plynulejší..
Fakulta a Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva zlepšil svoju prístrojovú vybavenosť vďaka veľkorysému grantu. Škola spolupracuje s 20 vysokými školami v Európe( Erasmus +).
Spomínal aj voľno-časové aktivity, športové, možnosť pracovať vo folklórnom súbore Technik, ktorý má aj svoj komorný orchester
Vynikajúce uplatnenie a univerzálnosť absolventov : ponuky práce vysoko prevyšujú  počet absolventov, sú vynikajúco finančne ohodnotení, môžu sa okamžite zamestnať v kreatívnej práci.

SONY DSC

chemolymp2016

Celoštátne kolo chemickej olympiády 2016

ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV NA CELOŠTÁTNOM KOLE CHEMICKEJ OLYMPIÁDY V BANSKEJ BYSTRICI

52. ročník celoštátneho kola Chemickej olympiády v Banskej Bystrici sa konal počas jarných prázdnin v dňoch 3. – 6. marca 2016 na pôde Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici. 47 študentov si vyskúšalo svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v dvoch kategóriách. My sme mali silné zastúpenie v kategórii EF: Ondrej Hruška, Martina Krnáčová a Oliver Pascal Vráblik /všetci z III.B/ a Jakub Kurpas /IV:B/ sa umiestnili v konkurencii 21 súťažiacich na popredných priečkach. Striebornú medailu v kategórii EF získal ONDREJ HRUŠKA , Jakub Kurpas obsadil 5. miesto a Martina Krnáčová 12. miesto.

Ako hodnotia priebeh olympiády naši reprezentanti?

Ondrej HRUŠKA: „Olympiáda trvá len štyri dni, ale príprava niekoľko mesiacov. Od októbra som sa pripravoval: individuálne i pod vedením p. prof. Ing. Jozefa Urbana, na školské kolo. Sitom školského kola sme prešli šiesti. Luxusné ubytovanie hotela Dixon nás milo prekvapilo. Súťažili sme na pôde Katedry chémie UMB dopoludnia. Popoludní nám organizátori zabezpečili program: návštevu Matejovho domu, Múzea SNP, centra mesta. Večerný program: diskusia s účastníkmi Medzinárodnej CHO a GRAND PRIX CHEMIKEL vo Švajčiarsku a tiež sme besedovali s autormi úloh. Vyhodnotenie súťaže v nedeľu dopadlo pre mňa obzvlášť dobre: obsadil som 2. miesto a bol som odmenený aj vecnými darmi aj finančne. ”

Martina KRNÁČOVÁ: „Olympiáda mi umožnila spoznať nových ľudí, zväčšila mi chemické obzory, naučila nás pomáhať si – mne pomáhali štvrtáci, aj Ondro. No najviac ma potešil pán profesor Urban, ktorý nás poctivo pripravoval, venoval nám kopu svojho času a trpezlivosti. Aj počas súťaže nám každý deň volal a podporoval nás. ”

SONY DSC

Vzácna návšteva

SPŠ Samuela  Mikovíniho privítala prof. Dr. Viliama Kriváňa, svetovú kapacitu v oblasti analytickej chémie.

September – mesiac návratov. Do náručia svojej Alma mater sa vracajú čerství maturanti i absolventi z čias dávno minulých. Prof. Dr. V. Kriváň chcel ukázať svojím vnúčatám, svojej rodine, miesta, ktoré sa vryli do jeho srdca a ovplyvnili aj jeho profesionálne smerovanie.

Svoju návštevu ohlásil u riaditeľa školy Ing. Jána Totkoviča  a v riaditeľni školy zaspomínali na osobnosti školy a časy chemické. Pán profesor , čerstvý osemdesiatnik /nar. 1933 /, s dušou mladíka, viditeľne pookrial. Jeho spomienky neodvial vietor. Neuveriteľnou slovenčinou /od r. 1967 žije v Nemecku / sa rozhovoril : „Svoju story  vám musím porozprávať, možno by ju mali počuť aj vaši žiaci…Narodil som sa v chudobnej viacdetnej rodine v Sklených Tepliciach, kde som vychodil ľudovú školu  .Moja sestra žila v Handlovej, kde som navštevoval meštianku a dvaja profesori, ruskí emigranti, presvedčili mojich rodičov, aby mi umožnili ďalšie štúdiá. Prihlásil som sa na chemickú. Denne som dochádzal a neraz sa mi prihodilo, že som zaspal ,žiadny ďalší autobus nešiel , a tak som cestu do Štiavnice meral pešo alebo na bicykli. Na chemickej učili úžasní učitelia : prof. Samuel Stankoviansky, Elemír Kubíni, prof. Jozef Vášáry,  Zolo Záborský. Riaditeľ S. Stankoviansky mi vštepil také základy chémie a svojím neopakovateľným ľudským prístupom vo mne vzbudil zápal, ktorý ma sprevádza po celý môj profesionálny život. V 3. ročníku si ma zavolal a vraví mi : „Krivánko, dostal som takúto žiadosť, /písal sa rok 1951/, v istej továrni našli v paradajkách vysoký obsah olova a cínu a my ho musíme stanoviť !“

Po maturite som pokračoval v štúdiu na SVŠT v odbore analytická chémia. Po jej absolvovaní som zostal ako asistent a venoval som sa aj výskumu. Naraz som dostal pozvanie z   Viedne od prof. Bródu, kde mi ponúkli možnosť  štipendijného pobytu na Univerzite vo Freiburgu.  Tak sa začala moja dobrodružná púť, ktorá mala trvať 2 roky, len toľko mi povolili z bývalého pracoviska . Ja, mladý človek, ktorý nevedel slovka po anglicky, som sa zrazu ocitol v nukleárnom centre a prvýkrát som videl cyklotrón.  Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR ma kontaktoval nemecký novinár, aby som sa vyjadril. Nuž som vyjadril svoj názor, východní Nemci ho reprodukovali a ocitol som sa na čiernej listine. Mal som azylový pas, dostal som vyrozumenie, že sa do 2 týždňov aj s rodinou musíme vrátiť. Napriek svojej láske ku Slovensku, k jeho ľuďom , som sa rozhodol zostať. Navyše onedlho som dostal pozvanie vystúpiť so svojím referátom na konferencii v Paríži. Pripravoval som sa 4 mesiace, nepoznal som dňa ani noci, ale moja účasť bola podmienená súhlasom ministerstva vnútra v Bonne. Navyše Nemecko nebolo vtedy členom OSN. Napokon som povolenie vycestovať dostal a moju prednášku ocenili významní európski chemici. Po mojom návrate sa rozkrútil kolotoč okolo nemeckého občianstva, na ktoré sa čakalo 10 rokov ! Moja manželka , tiež chemička, sa dovtedy venovala deťom, stála pri mne a rozhodli sme sa zostať. Museli sme legalizovať náš pobyt, len kolky na úradné listiny nás takmer zruinovali. Po mnohých váhaniach som prijal pozvanie od prof. Tölga viesť Rádioanalytické laboratórium na Inštitúte Maxa  Plancka  v Sttutgarte. Neskôr som sa dozvedel , že na Univerzite v Ulme potrebujú človeka. Zúčastnil som sa konkurzu , na ktorý prišlo 35 uchádzačov. Vybrali nás 5 a prešli sme verejným konkurzom, ktorý bol objektívny, nikoho som tam nepoznal. Skoro som spadol zo stoličky, keď som začul svoje meno. Stal som sa riaditeľom Ústavu analýzy vysokočistých materiálov na Univerzite v Ulme. „

Cena, ktorú musel  prof .Dr. Viliam Kriváň zaplatiť, bola privysoká. Musel opustiť Slovensko –krajinu, ktorú miloval nadovšetko. Dnes ju hrdo  ukazuje svojim vnukom. Spolu sa vybrali po stopách mladosti a stredoškolských štúdií na Vyššej štátnej  priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici.

Mgr. Beáta Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu