projekt US Steel01

Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím…

Milí študenti,

inovatívny vzdelávací projekt Technické talenty 2020 má za cieľ  popularizovať vedu, aktívne zapojiť študentov stredných a vysokých škôl do objavovania vzrušujúcej stránky technických predmetov a pomáhať im porozumieť, akú majú úlohu pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti. Program im zároveň poskytuje príležitosť vidieť nekonečné možnosti, ktoré dokáže škola a priemysel spoločne ponúknuť pri riešení drobných každodenných problémov, ako aj najväčších svetových výziev.  Projekt je zameraný na vzdelávanie na stredných školách, s dôrazom na štúdium na univerzite technického typu.

Naši žiaci z odboru Životné prostredie zo 4Z.   Veronika Pipíšková, Alica Janovičová, Sára Mišutová, Marek Mojžiš  a Katka Antalová sa zapojili do súťaže Technické talenty 2020, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach   s podporou U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ich práca na tému „Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím“ zaujala odbornú komisiu FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, s.r.o. natoľko, že sa stali jedným z výhercov aprílového, májového a júnového kola súťaže. Každý výherca  bude odmenený sumou 200€. Doposiaľ bolo takto ocenených 37 prác (22 zo SŠ a 15 z VŠ).

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD.

učiteľ odborných predmetov

exkurziabb_014_original

Exkurzia živoťákov v Banskej Bystrici

V utorok 24.10.2017 sa žiaci odboru životné prostredie zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici – časť Radvaň. Národná kultúrna pamiatka pôsobí ako oáza v okolí zastavanom panelákmi.

Prekvapil nás interiér múzea, nečakali sme na takej malej ploche toľko zaujímavostí. Výstavou „Preťažená Noemova archa“ nám lektor priblížil zaujímavosti o vzniku zoologických záhrad v rôznych krajinách, ich pozitíva a nedostatky. Zaujímali ho aj naše skúsenosti. Upozornil nás na niektoré vyhynuté druhy a druhy, ktorým tento osud hrozí. Zvládli sme aj vedomostný kvíz o živočíchoch. V interaktívnej záhrade sme si prezreli krásne, hoci vypreparované motýle z celého sveta . Krátky film o palmovom oleji a nebezpečenstve vyrubovania pralesa pre palmové plantáže , ktoré narúšajú ekosystém a spôsobujú zánik množstva živočíšnych druhov, viedol k interaktívnej činnosti: rozdelení do skupín sme vo virtuálnom obchode nakúpili výrobky a určovali, ktoré z nich otvorene alebo skryte obsahovali palmový olej. Na danú tému sme vytvorili z pripravených materiálov postery, ktoré sme prezentovali. V okolí kaštieľa sme si obdivovali domčeky pre hmyz, vtáčie búdky pre menšie vtáky a dravce a rozsiahlu bylinkovú záhradu. V ďalšej expozícii bolo zaujímavé vidieť exponáty hornín, minerálov skamenelín, rastlín, živočíchov , ktoré boli usporiadané podľa prírodného a umelého ekosystému: napr. vodný, rašelinový, lúk a pasienkov, lesa, podľa regiónov stredného Slovenska. Vypočuli sme si aj jednotlivé hlasy živočíchov. Na záver sme zhliadli film o záchrannej stanici v Zázrivej. Po živej diskusii a poďakovaní sa lektorom múzea, najmä RNDr. Danke Bardoňovej, sme po piatich hodinách spokojní odchádzali.

Vo vstupnej hale sme objavili obchodík so spomienkovými predmetmi, kde niektorí živoťáci aj čo – to nakúpili.

Z exkurzie zdieľame dôležitý odkaz pre verejnosť: Všímajte si výrobky, ktoré kupujete, či sú to – sladkosti, slané pochúťky, kozmetika, palivá, či neobsahujú palmový olej. Ak si nekúpite takéto výrobky, podporíte ochranu živočíchov najmä tapírov , niektorých druhov opíc a plazov.

Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

2016_654_original

Odborná prax v pivovare

V mesiaci november žiaci odboru Životné prostredie v rámci odbornej praxe navštívili pivovar vo Vyhniach. Je to  dedinka v blízkosti banského mesta Banskej Štiavnice, ktoré stálo v roku 1473 pri zrode najstaršieho slovenského pivovaru Steiger. Pivo sa stalo pre baníkov tekutým chlebom, uhasilo im smäd, ale aj nasýtilo po ťažkej robote. Hoci sa zlato a striebro zo zeme už vyťažilo, zlatisté pivo Steiger z Vyhní je tu stále.

 Dôvody prečo sme navštívili tento pivovar boli:
1. Je to prvý pivovar na Slovensku- Prvé pivo na Slovensku v dedinke Vyhne začali variť mnísi už pred viac ako päťsto rokmi. Obec Vyhne leží na úpätí Štiavnických hôr, známych svojou bohatou baníckou históriou a legendou o jej vzniku.

2. Využíva klasickú technológiu -Všetky pivá sú vyrábané klasickou technológiou, ktorá sa líši od pív z veľkovýroby využívaním tradičných pivných surovín, sladu, chmeľu, vody a pivovarských kvasníc. Už prvý proces – varenie surovín prebieha inak, samostatne na každú stupňovitosť, aby sa neskôr pivo vyššej stupňovitosti neriedilo vodou na nižšiu. Dôležitou časťou výrobného procesu je kvasenie, ktoré je klasické, dvojfázové. Prvé kvasenie do 10 dní prebieha v klasických otvorených kadiach – spilkách a druhé takzvané ležanie, prebieha v pivnici po dobu 30-35 dní v ležiackych tankoch. Veľkovýroba sa tento náročný proces snaží riešiť jedným cyklom v CK tankoch za pár dní.

3. Pivo má klasickú chuť piva -Rozdiely postupov klasickej výroby a veľkovýroby sú jasné, ale pivára zaujíma aký je rozdiel v pive. STEIGER sa vyznačuje primeranou a príjemnou horkosťou a prirodzené kvasenie s dlhodobým ležaním (nie v CK tankoch) mu ponecháva typické chuťové a aromatické znaky z použitých surovín. Pomalé a prirodzené nasycovanie piva kysličníkom počas dlhého kvasenia sa odrazí aj v pene, ktorá vydrží a na pohári po každom napití zanechá po obvode krúžky.

Počas odbornej praxe sa žiaci oboznámili  s výrobou piva od výberu jednotlivých surovín až po konečný predaj tohto zlatého moku. Sprievodkyňu im robila pracovníčka, ktorá bola silno spätá s pivovarom, pracovala tu niekoľko desiatok rokov a vedela zodpovedať väčšinu našich otázok. Keďže žiaci boli z maturitného ročníka,  zaujali ich aj  pracovné ponuky , podmienky a ohodnotenie zamestnancov.

Prajeme pivovaru Steiger veľa spokojných zákazníkov a zamestnancov.
Ing.Slavomíra Kašiarová PhD. a žiaci 4Z.

2016_768_original

ČOV v Banskej Štiavnici

Študenti  z odboru životné prostredie absolvovali odbornú prax na ČOV v Banskej Štiavnici, ktorá zbiera odpadovú vodu z mesta Banská Štiavnica a súčasne likviduje vybrané  nebezpečné odpady. Vedúci prevádzky Štefan Petro nám odborne vysvetlil jednotlivé stupne čistenia – mechanické a biologické. Popísal nám účinnosť jednotlivých zariadení, tiež celkovú technológiu čistenia odpadovej vody a spracovanie a likvidáciu biologického kalu.

Keďže čistenie na danej čističke je energeticky náročné, bol vypracovaný projekt na technologické zmeny v zariadení, čím sa zníži spotreba energie. Už dlhé roky sú problémom vlhčené utierky a paličky do uší, ktoré poškodzujú najmä jemné hrablice. Preto aj touto cestou upozorňujeme, že tento odpad patrí do komunálneho odpadu a nie do kanalizácie.

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD. a žiaci 4Z.

p1180510_original

Terénne cvičenia 2016

V dňoch 25-28.4.2016 sa študenti 1. a 3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster a Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere, ktoré viedol Ing. Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Dalibor Kostra, Ing. Ingrida Miháliková Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.  Pobytu na Počúvadle sa zúčastnili aj žiaci ZŠ z rôznych regiónov, ktorí získali pobyt ako jednu z cien v rámci súťaže, alebo prejavili záujem študovať na našej škole a chceli vidieť praktické úlohy v teréne. Aj keď aprílové počasie nebolo prívetivé, na chate Lodiar nám spríjemnili pobyt p.správca a pani kuchárky, ktoré sa o nás dobre starali.

Prvý deň pricestoval  geodet  Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík z Košíc, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou  a ukážkou „Využitia UAV technológií v geodézii“. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia – drony. Drony možno využiť na monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Poobede sa spracovala nalietaná časť záujmového územia, z ktorej sa urobila vizualizácia 3D modelu chaty Lodiar. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich. Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na orientáciu v teréne a vytyčovanie pomocou GNSS – GPS technológie. Doobeda mali študenti súťaž, ktorú pripravili lektori- hľadali polohu bodov pomocou súradníc zadaných do GPS, pričom plnili úlohy a po ich splnení získali sladkú odmenu. Pomocou aplikácie v mobile študenti vyhľadali 4 geokešky – skrýše v okolí jazera Počúvadlo. Tie obsahovali malú krabičku s drobnosťami a zápisníkom kde sa zapisovali všetci nálezcovia. V ďalších dňoch študenti zmapovali záujmové územie v okolí chaty a spracovávali výsledky svojich prác v geodetických programoch do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň.

Žiaci z odboru Životné prostredie  v prvý deň absolvovali výstup na Sitno, kde sa oboznámili s históriou hradu. Na druhý deň sa presunuli do obce Štiavnické Bane, kde  mapovali biotopy v okolí tajchu Vindšachta , kde sledovali zmeny ekosystémov po napustení tajchu. Podľa metodiky  realizovali ekologické hodnotenie jednotlivých stavieb, dvorov, záhrad, sadov, spevnených brehov, chodníkov a ciest, drevín, cintorínov a ďalších zložiek obce a pozreli si vodohospodárske prepojenie  tajchu Bakomi, Vindšachta, Evička. Následne  sa  presunuli  do rekreačnej oblasti Richňava, kde si všímali jednotlivé parametre pre vyhodnotenie  SWOT analýzy a možného potenciálneho rozvoja danej oblasti. Vo večerných hodinách, keďže ešte počasie prialo si všetci opiekli klobásky  či špekáčky na ohníku. Na tretí deň, aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu, Živoťáci vyhodnocovali pórovitosť, merali koridory, uzly, siete, v chatovej oblasti a  možnosti kontaminácie územia Počúvadla. Porovnávali staré historické mapy so súčasnými. V poobedňajších hodinách vyhodnocovali  odobrané lišajníky z danej oblasti, ktoré sú známe ako bioindikátory znečistenia ovzdušia a spracovávali výsledky svojich prác do prezentácie, ktorú si všetci odprezentovali po večeri pred svojimi spolužiakmi..

Počasie bolo naozaj aprílové, čo k prírode patrí, a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Miháliková, Kašiarová

p1160648_original

Exkurzia v Thermosolar Žiar nad Hronom

Koncom marca sme z odboru životné prostredie navštívili Thermosolar v Žiari nad Hronom. Vypočuli sme si prednášku o výhodách a nevýhodách slnečnej energie na Slovensku ako aj vo svete a technológii výroby slnečných kolektorov. Súčasťou boli aj informácie o vzniku podniku, vývojovom pracovisku, patentoch, oceneniach, ktoré podnik získal a zahraničných partneroch. Čiastočne sme mohli vidieť aj skúšanie rôznych kolektorov v teréne a na záver prehliadky sme si mohli pozrieť celú výrobnú linku. Celý management , vývoj, ako aj výroba, boli na vysokej úrovni.

Slnečná energia je čistá energia, ktorá šetrí nielen životné prostredie ale aj našu peňaženku. Návratnosť investícií do solárneho systému pre štvorčlennú rodinu je 4 roky. Mali by sme porozmýšľať, čo je pre nás výhodnejšie……..

vesmir_020_original

Vesmír a zážitkové vyučovanie

Po prebratí učebného celku Vesmír a slnečná sústava sa študenti technických odborov SPŠ S. Mikovíniho vybrali na exkurziu do Hvezdárne a Zážitkovo – vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach.

V Atlantis centre sme sa oboznámili s jednotlivými planétami Slnečnej sústavy, s históriou ich skúmania a budúcimi výzvami pre ľudstvo pri spoznávaní vesmíru. Fantazírovali sme o mimozemšťanoch a hľadali odpovede na otázky, ktoré si ľudstvo v súvislosti s vesmírom  a našom mieste v ňom kladie od nepamäti.

Vo hvezdárni nás nadšenci pozorovania vesmírnych telies poučili o ďalekohľadoch, ktorými možno pozorovať hviezdy a úkazy na oblohe. Je úžasné, že viaceré časti hlavného teleskopu si pracovníci hvezdárne zostrojili sami. Pri prezentácii v kupole, ktorá predstavovala oblohu a pohľad do vesmíru, sa premietala obloha a rôzne animácie, vďaka ktorým sme takmer na vlastnej koži prežili pobyt vo vesmíre, preleteli sme pásmom asteroidov pri Jupiteri, pozreli sme sa na nočnú oblohu očami starých Grékov, naučili sme sa orientovať na nočnej oblohe, určovali sme sever, takže sa v noci nestratíme. Fascinoval nás pohľad na Slnečnú sústavu z vesmíru, kde sa naša modrá planéta vynímala medzi ostatnými planétami ako žiarivý klenot.

Neskôr     sme sa do sýtosti nasmiali a vybláznili pri interaktívnych objektoch, prostredníctvom ktorých sme spoznávali fungovanie mnohých fyzikálnych a prírodných javov v praxi. Overili sme si zákon akcie a reakcie, magnetizmus, silu a prúdenie vetra, príťažlivú silu zeme, odraz a lom svetla pomocou zrkadiel, pôsobenie sily po určitej dráhe, veľkosť rotačnej sily, naklonenú rovinu, orientáciu v priestore a mnoho ďalších zákonitostí. Najviac času sme strávili tvorbou obrovských bublín, ktoré demonštrovali povrchové napätie v kvapaline. Bolo zábavné ocitnúť sa vo vnútri bubliny, alebo sa vďaka optickým ilúziám zbaviť tela.

Po návrate nás ešte čakala práca na vypracovaní zadaní a skupinové prezentácie, ktoré sme si navzájom ohodnotili. Vďaka tejto exkurzii sme si vyskúšali prácu v tímoch a spoločne prezentovali zážitky, dojmy i novonadobudnuté vedomosti.
Na záver možno konštatovať, že naši študenti sa spontánne zapájali do ponúkaných aktivít a viackrát prekvapili pracovníkov centra a hvezdárne svojimi vedomosťami.

RNDr. Valentína Vajsová

SONY DSC

Exkurzia do Gabčíkova

Žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho študijných odborov životné prostredie a biotechnológia a farmakológia sa v utorok 5.5.2015 so svojimi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Gabčíkova.  Exkurzia začala ráno o 7.00 hod. odchodom autobusu z Banskej Štiavnice. Zúčastnilo sa je 42 žiakov a 3 vyučujúci.

V rámci exkurzie sme si prezreli celé vodné dielo – zdrž Hrušov, stupeň Čunovo, prívodný kanál a stupeň Gabčíkovo. V Gabčíkove sme videli 2 plavebné komory, ktoré sú súčasťou medzinárodnej plavebnej cesty Rýn – Mohan – Dunaj, ktorá spája Severné more s Čiernym morom a samotnú vodnú elektráreň, ktorá je vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj. Má 8 vertikálnych Kaplanových turbín s inštalovaným výkonom 8 x 90 MW. Počas celej exkurzie nás sprevádzali zamestnanci štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorí nám popísali prevádzku vodného diela (VD). Venovali sa aj jeho histórii s uvedením, že najskôr bolo budované ako Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Z dôvodu, že maďarská strana zastavila práce, bolo do prevádzky uvedené len VD Gabčíkovo so stupňom Čunovo, ktorý bol vybudovaný ako náhrada za VD Nagymaros. Poukázali tiež na význam VD – najmä výroba elektrickej energie, zabránenie záplavám, zlepšenie plavebných pomerov. Športovo-rekreačnú funkciu napĺňa dielo areálom Divoká voda v Čunove, ktorý sme si tiež prezreli. Prechádzkou lužnými lesmi sme sa presvedčili, že VD ich oživilo tým, že im vrátilo vodu, čo pozitívne ovplyvnilo aj živočíšstvo.

Exkurzia splnila svoj cieľ. Umožnila žiakom aj učiteľom na vlastné oči vidieť najväčšie vodné dielo na Dunaji a zároveň jeden z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Žiakom pomohla utvrdiť si teoretické vedomosti, ktoré získavajú štúdiom. Veď raz vidieť je lepšie, ako 100-krát počuť. Exkurziu sme ukončili návratom do Banskej Štiavnice o 17.15 hod.

p1160572_original

Exkurzia na biofarme v obci Počúvadlo

V jarných mesiacoch študenti životného prostredia navštívili biofarmu v obci Počúvadlo. Priamo v praxi videli podmienky ekologického hospodárenia. Farma ponúkala viac ako sto kusov oviec a malých jahniatok, domácich a čínskych prasiat, slovenských a zahraničných druhov hovädzieho dobytka a koní, hydinu a prepelice.

Exkurziou ich sprevádzalo niekoľko ovčiarskych psov, z ktorých pes Max predviedol, ako vie spievať na povel. Farma ponúka nielen prehliadku, ale aj možnosť jazdenia na koňoch, nákup zvierat a syra. Súčasťou prehliadky bola aj linka na dojenie či porážku a výrobňa prírodného či údeného syra. Celá výroba spĺňala nariadenia EÚ a ďalej sa modernizuje.

Prajeme biofarme veľa úspechov a návštevu v čistej prírode vrelo odporúčame.

p1160702_original

Krajské kolo SOČ 2015

Dňa 27.3.2015 sa na SPŠ Murgaša konalo Krajské kolo SOČ pod záštitou CVČ Junior v Banskej Bystrici. Zo 130 zúčastnených a 17 odborov sme si doniesli päť umiestnení. Súťažiaci zastupovali odbor

Životné prostredie

Martina Copláková – Netradičné využitie  odpadov z domácností

1. miesto odbor  05

Tibor Čavojský –     Návrh na revitalizáciu maloplošného územia v obci Malinová

3. miesto odbor  07

Pavel Sliacky –        Bioplynová stanica v Budči

4. miesto odbor  05

Biotechnológia.a  farmakológia

Dominika Švehlíková- Alimentárne nákazy z mlieka

1. miesto odbor  03

Geodézia, kartografia a kataster

Maroš Pocklan –  Geometrický plán

4. miesto odbor  10

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2. miesta budeme dňa 22.4.2015 na celoštátnom  kole v Piešťanoch  držať palce !!!!!!!!!

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu