krasa_kniz_vazieb2_original

Krása knižných väzieb

Unikátna výstava vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho

V utorok 2.2.2016 sa konala vernisáž výstavy Krása knižných väzieb, na ktorej môžu milovníci krásnych kníh uvidieť to najlepšie zo 4. archívnej kníhviazačskej súťažnej  prehliadky vyhlásenej Štátnym oblastným archívom v Třeboni a Pobočkou Českej informačnej spoločnosti pri Národnom archíve.

Jedným z dôvodov, prečo sme sa stali jediným miestom na Slovensku, kde sa vystavujú najlepšie súťažné práce je fakt, že štyria z ocenených autorov knižných väzieb sú naši absolventi umeleckého  odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo, zameranie papier, knižná väzba a staré tlače. Ocenenia získali : Radomír SLOVÍK – prodekan  Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli: Čestné uznanie za umelecké stvárnenie knižnej väzby ako jeden z našich prvých úspešných absolventov, Ivan KOPÁČIK -vyučujúci na Fakulte restaurování v Litomyšli, Zvláštna cena riaditeľa Odboru archívnej správy Min. vnútra ČR a Zvláštnu cenu riaditeľa Juhočeského múzea v Č. Budějoviciach, Tomáš PALOU/Štátny archív, Levoča/ Čestné uznanie za umelecké stvárnenie knižnej väzby a Lenka  FAJMONOVÁ /Univerzitná knižnica Bratislava/.

Kníhviazačské zručnosti a umelecká invencia sa snúbia v exponátoch výstavy , ktorá má široký medzinárodný rozmer.  Knihári, reštaurátori, archivári a študenti odboru reštaurovania  z 8 krajín: Holandsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Poľsko a ČR, pol roka pracovali na vytvorení exkluzívnych knižných väzieb. Každý súťažiaci dostal jeden výtlačok knihy Obrázky ze starých Budějovic – město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta v surovej podobe / neorezané a nezviazané zložky/. Sami si zvolili typ väzby a výzdoby. Porota hodnotila remeselné spracovanie/ remeselne dokonalá knižná väzba/ a umelecko – výtvarné poňatie knih/ použité aplikácie, knižné objekty ai. Súťažilo sa v troch kategóriách:  1. pracovníci archívov a knižníc, 2. študenti SŠ a VŠ odboru reštaurovania, 3. profesionálni a amatérski knihári.

Výstava jedinečných knižných väzieb je inštalovaná v priestoroch vestibulu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a potrvá do piatku 27. 2. 2016. V prípade záujmu o odborný výklad kontaktujte radovan.blaho@gmail.com.

Mgr. Beata Chrienová

1497617_10152386319397368_8889019295548143644_n

Mini workshop japonskej kaligrafie

ood Artist YOSHIMI USUI  predviedla dokonalú techniku japonskej kaligrafie študentom –    konzervátorom papiera a starých listín.

Najlepšie nápady sa rodia spontánne. V tom nás utvrdila uznávaná gastronomická umelkyňa Yoshimi Usui, keď  počas prehliadky Botanickej záhrady a SPŠ S. MIkovíniho prekvapila našich kolegov návrhom, že v piatok  pripraví pre študentov malý kurz japonskej kaligrafie . Presne o deviatej, tak ako sľúbila, pootvorila dvere do tajomného umenia .

Pre Japoncov je kaligrafia umeleckým dielom, ktoré umožňuje !vidieť” myšlienky i pocity umelca.. Vychováva, učí etikete a sebaovládaniu. Pre Yoshimi Usui, ktorá vyštudovala v Tokiu vysokú umeleckú školu, zostala celoživotnou záľubou. Vzácna návšteva vyžadovala ticho , najprv v trecej miske tyčinkovým tušom miešala  čierny tuš a prizvala si na pomoc aj študentov / v tradičnej kaligrafii trvalo miešanie tušu aj 4-5 hodín! /. Na lavici mala úhľadne poukladané kaligrafické štetce / rôznej hrúbky a kvality, napr. zo soboľa alebo kuny/, tyčinkové tuše, ručný papier, ktoré jej poskytla naša škola .

Študenti i  vyučujúci s neskrývaným záujmom sledovali graciózne ťahy štetca na ručnom papieri. Prekvapila ma skromnosť a ochota, s akou písala vizitky s našimi menami v japonskom preklade. Dokonca  aj vysvetlila , čo naše mená znamenajú. Výsledkom jedinečnej improvizácie sa stala séria : kaligrafický prepis názvu našej školy, dodatok: ďakujem veľmi pekne, dátum a podpis umelkyne. Zdôraznila dôležitosť harmónie medzi bielom a čiernou a vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi. Veľmi rýchlo vyrobila pečiatku so svojím menom . Skalpelom vyrezala predkreslenú skratku “YO”na obyčajnej gume. Popri písaní vysvetľovala, že existujú 4 jazykové  systémy zápisu japonského jazyka : katakana, hiragana , kandži  a romadži. / napr. len počet znakov kandži  sa odhaduje na niekoľko desiatok tisíc!/. Príjemná hodinka strávená  v spoločnosti YOSHIKO USUI nám poodhalila kaligrafiu ako hlboko duchovné umenie , ktoré môže výrazne zmeniť náš pohľad na všetko, čo robíme…Dúfam, že prváci a tretiaci, ktorí mali to šťastie, že sa mohli prizerať elegantnému umeleckému písmomaliarstvu, budú dostatočne motivovaní pri zvládaní náročných techník kaligrafie.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí  pomohli zorganizovať mini workshop a najväčšia vďaka patrí, prirodzene, Yoshimi Usui, že  nám venovala  kus zo svojho  vzácneho času.

Mgr. Beata Chrienová

litomysl2

SPŠ S. MIKOVÍNIHO V LITOMYŠLI

Napĺňame projekt Učíme sa pre prax Študenti odboru konzervovanie a reštaurovanie – papier, staré tlače a knižné väzby všetkých ročníkov a ich vyučujúci absolvovali podnetnú cestu do malebného mestečka, ktoré pamätihodnosťami pripomína B. Štiavnicu. Cieľom trojdňovej cesty bola návšteva Fakulty reštaurovania Univerzity Pardubice so sídlom v Litomyšli, konkrétne Ateliéru reštaurovania a konzervovania papiera, knižnej väzby a dokumentov, ktorý vedie Mgr. Radomír Slovík – náš úspešný absolvent. Počas prehliadky priestorov a ukážok prác poctivej kniháriny, reštaurovania a výroby pergamenu sme zastihli pri práci bývalých študentov našej školy, ktorí šíria dobré meno SPŠ S. Mikovíniho na prestížnej univerzite. Litomyšl ponúka mnohé lákadlá, napr. múzeum Portmoneum- múzeum grafika J. Váchala s unikátnymi maľbami na stenách, jedno z najdlhších námestí v strednej Európy , pomenované po slávnom rodákovi B. Smetanovi. Študentom sa veľmi páčila Ručná papiereň vo Veľkých Losinách vyrábajúca ručný papier tradičnými postupmi z bavlny a ľanu. Pre vysokú kvalitu a trvanlivosť papiera vyhľadávajú jej produkty renomovaní výtvarníci, firmy i ctitelia tradičnej manufaktúrnej výroby. Bolo veľmi zaujímavé a motivujúce konfrontovať skúsenosti študentov z našej dielne ručného papiera a papierne vo V. Losinách. Vďaka projektu Učíme sa pre prax sa môžu študenti dostať na miesta, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa pre ďalšie štúdium, motivujú ich. Už je len potrebné podporovať v nich nadšenie pre nádhernú prácu pri záchrane knižných pamiatok.

ARCHÍVNE KLENOTY002_original

ARCHÍVNE KLENOTY

Účastníkov zájazdu na výstavu listín pod názvom Archívne klenoty, ktorá vznikla na počesť 20. Výročia založenia SR a konala sa v priestoroch Bratislavského hradu, čakal dvojnásobný zážitok. Jednak ten prvotný, keď pred našich konzervátorov papiera pristavili mikrobus, ktorý bol / podľa slov F. Ďurčíka –I.K/ viac mikro, ako čakali. Jednak pridanou hodnotou k očakávanému umeleckému zážitku bol aj príchod olympionikov SR na ZOH v SOČI, ktorí tu skladali olympijský sľub. Tak po stretnutí s Nasťou Kuzminovou nasledovalo jedinečné a neopakovateľné stretnutie s kultúrnym dedičstvom nášho malého národa.

Dokumenty zaujali vizážou – ilumináciami zdobenými zlatom i obsahom / výhražný list zbojníkov /. Navyše niektoré z nich počas tretiackej praxe pomáhali konzervovavať aj naše vtedajšie tretiačky : Eliška Minková, Mirka Vlčková a Timea Pruknerová – pod odborným vedením majstra Galamboša. Naši študenti mohli obdivovať : ZOBORSKÚ LISTINU – najstaršia stredoveká listina uložená v archíve na Slovensku /pred r. 1111/, ODPUSTKOVÚ LISTINU z r. 1580, ktorá zaujala počtom privesených pečatí – 15!!!. Rozsudok nad Jurajom Jánošíkom z Liptovskej župy z r. 1713, najstarší zápis hymnickej piesne Janka Matušku : Nad Tatrou sa blýska, ďalej prekrásnu Erbovú listina rodiny Eperješi, ktorú vydal Ferdinand II. a mnohé ďalšie dokumenty na papieri i pergamene. Návštevníkov iste pobavil Výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého adresovaný mestu Bardejov so sugestívnou kresbou obesencov. Konzervátorské oko stredoškoláka i pedagóga spočinulo na všetkom hodnotnom a krásnom, čo ukrývajú slovenské archívy. Na záver sa možno len stotožniť so záverečným citátom:“ Pamäť národa uložená v archívnych dokumentoch predstavuje významnú súčasť jeho identity, jeho kultúry, jeho kolektívneho vedomia.“

vernisaz_08_original

Marek Kocka opäť vystavuje

O tom , že náš študent Marek Kocka je talentovaný a mimoriadne pracovitý výtvarník sme sa už mnohokrát presvedčili. Po výstave v kaviarni Sitno potešia jeho obrazy krajiniek a kópií historických iluminácií návštevníkov minigalérie v Slovenskej Ľupči. Spoľahlivý a skromný, i tak by sa dal charakterizovať chlapec, ktorý už dávno objavil čaro a strastiplnosť cesty umením.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu